Kokningsrekommendation

Senast uppdaterad Kl. 09:39, 2021-04-15

På grund av otjänligt vatten i Björketorp och Fotskäl går kommunen ut med en rekommendation om att koka vattnet. Berörda får information via sms när läget förändras.

Läs mer om rekommendationerna och kommunens rutiner.

Fokus på narkotika i årets Medborgarlöfte

Samverkar för ett tryggare Mark. Från vänster: Annika Stomberg, kommunpolis, Rickard Silva, trygghetssamordnare Marks kommun, Karin Hydén, tf kommundirektör, Mattias Ramsö, chef Lokalpolisområde Borås, Ulf Dahlberg, ordförande Marks Bostad (S), Jessica Rodén, kommunstyrelsens ordförande (S), Matilda Johansson,chef för Skydd- och säkerhetsenheten Marks kommun, Robert Cleverup, gruppchef Polisen, Svante Dahlquist, VD Marks Bostad, Carina Roos, Marks Bostad, Calle Larsson, enhetschef Socialförvaltningen, och Andreas Lybacken, enhetschef Kultur- och fritidsförvaltningen.

Foto: Samverkar för ett tryggare Mark. Från vänster: Annika Stomberg, kommunpolis, Rickard Silva, trygghetssamordnare Marks kommun, Karin Hydén, tf kommundirektör, Mattias Ramsö, chef Lokalpolisområde Borås, Ulf Dahlberg, ordförande Marks Bostad (S), Jessica Rodén, kommunstyrelsens ordförande (S), Matilda Johansson,chef för Skydd- och säkerhetsenheten Marks kommun, Robert Cleverup, gruppchef Polisen, Svante Dahlquist, VD Marks Bostad, Carina Roos, Marks Bostad, Calle Larsson, enhetschef Socialförvaltningen, och Andreas Lybacken, enhetschef Kultur- och fritidsförvaltningen.

Senast uppdaterad den 26 mars 2021

Årets Medborgarlöfte från polis, kommun och bostadsbolag innehåller ökade insatser emot narkotika och ökad närvaro för att förbättra tryggheten i Mark.
- Samverkan mellan kommun, bostadsbolag och polis är en viktig del av det övergripande gemensamma arbetet i Mark. Här har vi möjlighet att tillsammans göra skillnad i de frågor som invånarna tycker är viktiga, säger Jessica Rodén, kommunstyrelsens ordförande (S).

Grunden för årets Medborgarlöfte är resultatet i den senaste Trygghetsmätningen, som gjordes i slutet av förra året.

Resultatet av mätningen visade att flera känner sig otrygga när de vistas vid vissa platser. Många önskade också fler insatser riktat emot narkotikabrott, och som också ofta kopplas till ungdomsbrottslighet.

Polisen och kommunen lyssnade. Därför innehåller Medborgarlöftet en rad konkreta insatser på just de områdena:

Medborgarlöftet 2021

För att minska problemen lovar polisen följande aktiviteter under 2021:

  • Förstärkt närvaro på särskilt utpekade otrygga platser. Fokus är att öka tryggheten och minska risken att människor utsätts för brott.
  • Minst fyra riktade insatser mot narkotika med fokus på försäljning och ungdomar i riskzon.
  • Förebyggande arbete i skolmiljöer i syfte att skapa trygghet och motverka ungdomsbrottslighet. 

Kommun och bostadsbolag stöder arbetet genom:

  • Förebyggande arbete med informationsinsatser mot narkotikarelaterad problematik. Bland annat information till vårdnadshavare enligt Öckerömetoden som bygger på att minska droganvändningen bland ungdomar genom att öka föräldrars och andra vuxnas restriktiva attityder och förhållningssätt till droger.
  • MBAB kommer särskilt att se över utrymmen som källare och vindar i sina bostadsområden i syfte att öka tryggheten för de boende och minska möjligheterna till tillhåll för kriminell verksamhet. 

Tar gemensamt ansvar
- Vi tar gemensamt ansvar för tryggheten för medborgarna i Marks kommun och kompletterar varandra i det viktiga brottsförebyggande arbetet, inte minst med inriktning mot ungdomar och narkotika. En stark lokal närvaro med utgångspunkten ur våra lägesbilder och trygghetsundersökningen skapar goda förutsättningar för ett framgångsrikt arbete, säger Mattias Ramsö, chef för Lokalpolisområde Borås.

- Som en stor bostadsaktör är det självklart för oss att samarbeta för att hjälpa till i kampen emot droger. Vi ska vara behjälpliga polisen så mycket vi kan om vi misstänker att det förekommer droger inom vårt fastighetsbestånd, säger Ulf Dahlberg, ordförande i Marks Bostad AB (S).

Om arbetet

Satsningarna är del av ett långsiktigt samarbete mellan Lokalpolisområde Borås, Marks kommun Marks bostads AB och invånarna. Målet är ökad trygghet, minskad brottslighet och stärkt förtroende för polis, kommun och bostadsbolag.

- Genom ökad synlighet bör vi kunna öka tryggheten på de platser där medborgarna känner sig otrygga. Målet är att man bekvämt ska kunna röra sig oavsett vart man befinner sig i Marks kommun, säger Robert Cleverup tf gruppchef på Polisen i Kinna.

Om Medborgarlöftet
Medborgarlöftet är ett åtagande som lokalpolisområde Borås och Marks kommun tagit fram utifrån en lokal lägesbild och beskriver vad kommunen och polisen lovar att utföra i konkreta åtgärder under ett tidsintervall. Löftet är en komplettering till samverkansöverenskommelsen mellan kommunen och polisen som slöts 2016.

Publicerad av: Marks kommun