Granskningsrapport om statsbidrag för flyktingmottagandet

Senast uppdaterad den 29 november 2016

Granskningen syftade till att pröva om berörda nämnder har en tillräcklig intern kontroll som säkerställer att kommunen får del av de statliga ersättningarna inom flyktingmottagandet som kommunen har rätt till.

Revisionell bedömning

Revisionens sammanfattande bedömning är att den interna kontrollen i Marks kommun vad gäller ansökan om statsbidrag inom flyktingmottagandet i allt väsentligt fungerar bra men den kan förbättras på vissa områden.

Rapporten i sin helhet hittar du här.

Publicerad av: Marks kommun