Information till vårdnadshavare till elever i Marks grundskolor

Senast uppdaterad den 3 november 2020

Den 29 oktober fattade Folkhälsomyndigheten i samråd med smittskydd i Västra Götaland beslut om skärpta allmänna råd. För att följa de skärpta råden har Barn- och utbildningsförvaltningen därför förtydligat de lokala riktlinjerna för kommunens grundskolor.

Utifrån lokala och skärpta allmänna råd förtydligas rutinerna nu för olika delar av Barn- och utbildningsförvaltningens verksamheter i Marks kommun.
Varje skola är unik och har specifika förutsättningar som gör att åtgärderna genomförs på olika sätt.

De lokala allmänna råden för att bromsa lokala utbrott av covid-19  gäller till och med 19 november, men beslutet kan komma att förlängas.

 

Barn- och utbildningsförvaltningen förtydligar här de lokala riktlinjerna för kommunens grundskolor för att följa de skärpta allmänna råden.

Undervisning

All undervisning fortsätter som vanligt med vissa anpassningar.

Undervisning i idrott och hälsa 

Alla över 15 år avråds från idrottsträning inomhus, när det gäller undervisningen i idrott och hälsa så måste idrottslektionerna anpassas utifrån de skärpta rekommendationerna för att uppfylla folkhälsomyndighetens krav både till innehåll och utförande.


Skolorna uppmuntras till att bedriva idrottsundervisning utomhus, alternativt att eleverna inte byter om. Detta för att minska trängsel i omklädningsrum. Skolorna har olika förutsättningar när det gäller lokaler/omklädningsrum och det behöver göras en riskbedömning på respektive enhet.

För elever födda 2005 eller senare finns inga skärpta restriktioner.


Modersmål 

Undervisningen fortsätter, i de fall där distansundervisning går att genomföra kommer det att ske. I de fall där undervisning sker på plats behöver lektionssalarna ses över för att rekommenderade råd om distans ska kunna följas.


Simundervisning 

Simundervisning inställd v. 45. Besked om resterande veckor kommer när beslut har fattats.

 

Undervisning utanför skolan 

Allt som ingår i den garanterade undervisningstiden genomförs som vanligt. Exempelvis fortsätter språkval, slöjd, hemkunskap med mera som vanligt, även om det innebär resor till andra skolor.

Övriga moment som innebär att elever exempelvis gör studiebesök eller på annat sätt i undervisningssyfte lämnar skolan avråds ifrån i dagsläget.


Elevhälsa 

Elevhälsans arbete på skolorna fortsätter som vanligt och de finns fortsatt kvar som stöd för elever i det dagliga arbetet. Skolsköterskorna kan bistå med sin medicinska kompetens vid behov.

Vaccinationsprogram och hälsobesök fortsätter som vanligt. Det främjande och förebyggande arbetet fortsätter som vanligt. 


Skolbibliotek 

Håller öppet på sina vanliga öppettider men tar då emot mindre grupper. Exakt antal avgör skolbibliotekarien och pedagogen tillsammans, utifrån klassens storlek och lokalens storlek/förutsättningar.

Samlingar/bokprat/information genomförs i första hand i klassrummen. De klasser som inte har möjlighet att besöka skolbiblioteket i mindre grupper erbjuds boklådor.


Ledigheter 

På grund av rekommendationer att stanna hemma även vid milda sjukdomssymptom är elevfrånvaron generellt högre i dagsläget än i normalläget. För att säkerställa att eleverna får den utbildning de har rätt till kommer ledigheter endast undantagsvis beviljas. 


Sammankomster 

Klassfester, öppet hus eller andra arrangemang avråds ifrån. Samlingar  I möjligaste mån undviks större samlingar av elever. Det kan gälla på raster, i korridorer, matsal, entréer, aula eller andra gemensamma utrymmen.

Respektive skola gör en plan för detta. Det innebär att elevscheman kan behöva ses över.


Föräldramöten och utvecklingssamtal 

Eventuella föräldramöten sker digitalt.  Utvecklingssamtal/elevmöten sker digitalt eller i anpassad lokal.


Information om skolavslutningar 

Skolavslutningar kommer att genomföras klassvis. Det kommer inte att vara möjligt att samla anhöriga som annars är traditionsenligt på många skolor.


Matsalen 

Rutiner för att minska smittspridning i matsal och vid matsituationen fortsätter som tidigare. Klassrummen Eleverna ska spridas ut i klassrummet där det är möjligt. Lektionssalen ska vädras mellan varje lektion och bänkar ska torkas av .


Konstaterad smitta 

I de fall då någon i verksamheten konstateras vara smittad av Covid-19 följs rutinerna enligt Smittskydd Västra Götaland.
Följ länken här för mer information

 

Bakgrund
Information om de skärpta allmänna råden

Antalet personer som diagnosticerats med covid-19 i Västra Götalands län ökar kraftigt. Det har gett en ökad belastning på hälso- och sjukvården, med ett ökat antal inskrivna patienter med covid-19 i slutenvården. Därför krävs det nu extra åtgärder utöver de som redan gäller i hela landet och som grundar sig i

 

Folkhälsomyndighetens föreskrifter och allmänna råd

Folkhälsomyndighetens generaldirektör har därför, i samråd med bland annat smittskyddsläkare i Västra Götalands län, fattat beslut om att de lokala allmänna råden ska gälla till och med 19 november för att ytterligare bromsa de lokala utbrotten. Beslutet kan komma att förlängas.

 

Från 29 oktober till 19 november uppmanas alla som vistas Västra Götalands län att:

• Avstå från att vistas i inomhusmiljöer som butiker, köpcentrum, museer, bibliotek, badhus och gym. Nödvändiga besök i exempelvis livsmedelsbutiker och apotek kan göras.

 

• Avstå från att delta i exempelvis möten, konserter, föreställningar, idrottsträningar, matcher och tävlingar. Detta gäller dock inte idrottsträningar för barn och unga födda 2005 eller senare.

 

• Om möjligt undvika att ha fysisk kontakt med andra personer än de som man bor tillsammans med. Det innebär bland annat en avrådan från att arrangera eller delta i en fest eller liknande socialt umgänge.

 

• Alla verksamheter bör vidta åtgärder så att var och en ska kunna följa de allmänna råden vid lokala utbrott av covid-19. Det kan till exempel innebära att verksamheten minimerar antalet besökare vid samma tidpunkt.

 

• Arbetsgivare bör vidta åtgärder för att anställda ska kunna följa de allmänna råden vid lokala utbrott av covid-19. Det kan vara åtgärder som att uppmana personalen att arbeta hemifrån, erbjuda utökade förutsättningar för att arbeta hemifrån och att tjänsteresor, konferenser och andra fysiska möten skjuts upp.

 

Publicerad av: Marks kommun