Inventering av avloppsanslutningar i Öxabäck

Senast uppdaterad den 2 februari 2018

På uppdrag av Marks kommun kommer Svapipe AB under februari till mars 2018 att utföra en utredning av spill och dagvattenledningsnätet i Öxabäck.

Syftet med denna utredning är att ta reda på var det kan finnas tillskottsvatten
(regnvatten) i ledningsnätet. Vid utredning använder man sig av teaterrök i
ledningarna, röken är helt ofarlig.

Meddelande från den anlitade entreprenören Svapipe AB:

"Svapipe AB kommer på uppdrag av Marks kommun att kontrollera och inventera samtliga dagvatten- och spillvattenanslutningar till kommunens ledningar i Öxabäck. Arbetet pågår under februari och mars 2018.

Syftet är att minska belastningen av tillskottsvatten i spillvattenledningsnätet vid nederbörd eftersom det medför en stor onödig miljöbelastning och risk för källaröversvämningar. Er fastighet kommer att beröras och beträdas flertalet gånger av personalen från Svapipe.
Personalen på Svapipe kommer inte behöva tillgång in i ert hus så ni behöver ej vara hemma när undersökningen sker. För att på snabbaste sättet undersöka era anslutningar använder man rök. Röken tillförs i ledningsnätet utanför husen och tränger sig sedan upp genom stuprör, brunnar mm.
Röken är helt ofarlig och benämns som teaterrök, skulle den komma in i er fastighet så är det bara att vädra ut.

Vi hoppas inte att inventeringen av dag- och avloppsanslutningarna skall vålla er några besvär. Tänk på att detta arbete görs i syftet att se till att ledningarna fungerar och klarar av de stora mängder regn som idag kan uppstå.

Har du frågor?

Kontakta oss:

Svapipe AB
Dennis Skoglund                         Mobil nr: 0733-69 36 04".


Publicerad av: Marks kommun