Klartecken för ny förbifart i Skene och bättre länsväg 156

Bild på långtradare som färdas i Skene centrum. Foto: Magnus Larsson

Foto: Den planerade förbifarten utanför Skene väntas ge en lugnare och säkrare trafikmiljö i centrum. Bild: Magnus Larsson

Senast uppdaterad den 7 juli 2022

Regeringen har nu gett klartecken till att bygga en ny förbifart förbi Skene och två nya sträckor utmed länsväg 156. Därmed kan utvecklingen av en säkrare och lugnare trafikmiljö i Skene centrum och bättre förbindelser med Göteborg starta.

– Vi går en spännande tid tillmötes med många stora vägprojekt inom kommunen, konstaterar Malin Bexell, chef för Samhällsbyggnadsförvaltningen på Marks kommun.

Regeringen beslöt 13 juni om ny nationell infrastrukturplan för kommande perioden 2022-2033.

Beslutet innebär att även förslaget till regional infrastrukturplan godkändes. Därmed är det klart att förbifart Skene och två nya sträckor på väg 156 kan börja sin planering.

Viktiga åtgärder för Skene och Mark

Marks kommun ser dessa båda åtgärder som viktiga för kommunen och inte minst Skenes möjliga utveckling framåt.

Därför kommer kommunen efter sommaren att återuppta den goda kommunikationen som varit med Trafikverket. Syftet är att så snart som möjligt få en projektledare tilldelad för förbifartsprojektet. Ett första steg blir att teckna ett medfinansieringsavtal som medför att vägplan kan påbörjas. Ett förslag till medfinanseringsavtal kommer arbetas fram under hösten för beslut i kommunfullmäktige.

Vägarbetet är en stor process

Arbetet med vägplan är en omfattande process som kommer pågå under en längre tid. Under tiden kommer Trafikverket utreda olika vägval/. Det kommer också att utredas vilka risker och åtgärder som behöver hanteras längre fram i processen.

Dialog är en viktig del av vägplaneprocessen, både med kommunen men också med medborgare och andra statliga myndigheter.

Bland annat måste Länsstyrelsen besluta om vägplanen kan komma att få betydande miljöpåverkan, vilket i så fall leder till att en miljökonsekvensbeskrivning behöver upprättas. Detta är högst troligt att så är fallet när det gäller förbifarten förbi Skene. Kända, men även idag okända, miljöproblem kommer att utredas noga.

Trolig start efter 2028

När vägplanen för förbifarten senare godkänns, kan fasen projektering och genomförande påbörjas. När detta kan ske i tid är svårt att förutspå. Troligtvis kan det ske under perioden 2028–2030, det beror på hur vägplaneringen och utredningarna gått.

Samma process som för förbifarten gäller för de två beslutade 2+1 sträckorna. Men här är alternativa lokaliseringar en mindre del, då beslutet är att bygga ut och om befintlig väg.

Redan efter sommaren hoppas Trafikverket kunna påbörja den sedan tidigare beslutade sträckan mellan Skoghem – Backadal som också ska bli 2+1 sträcka på väg 156. Kommunens långsiktiga mål är att länsväg 156 mellan riksväg 40 och 41 ska bli mötesseparerad.

Publicerad av: Marks kommun