Krisledningsnämnden fortsatt aktiv i Marks kommun

Senast uppdaterad den 23 juni 2020

I Marks kommun som i resten av Sverige finns idag covid-19 i hela samhället. Även om läget är fortsatt stabilt kan det snabbt förändras. ​Marks krisledningsnämnd har beslutat att nämnden ska vara aktiv till september för att ha god beredskap och snabbt kunna hantera viktiga samhällsfunktioner på grund av coronapandemin.
- Smittan finns i Marks kommun och krisledningsnämnden vill kunna agera snabbt om läget skulle ändras, säger nämndens ordförande Lisa Dahlberg.

Krisledningsnämnden vill därför följa verksamheterna nära för att kunna agera snabbt om det krävs, förklarar Lisa Dahlberg och fortsätter:

- Smittspridningen pågår i allra högsta grad i vårt samhälle och antalet smittade kan öka om vi slutar följa myndigheternas rekommendationer.

För två månader sedan aktiverades krisledningsnämnden med anledning av coronapandemin och dess effekter.
I samband med att nämnden aktiverades fattades även beslut om en gemensam inriktning för kommunen.

Syftet med inriktningen

  • Minimera smittspridningen
  • Upprätthålla samhällsviktiga verksamheter
  • Ge stöd till andra aktörers arbete för att minska konsekvenserna av covid-19 för personer som bor och vistas i kommunen.

Krisledningsnämnden kommer efter beslutet att vara aktiv till 2 september.

 

Fakta

När en krisledningsnämnd aktiverats kan den ta över hela eller delar av verksamhetsområden från övriga nämnder i kommunen för att snabbt kunna fatta nöd¬vändiga beslut för att hantera en extraordinär händelse. När läget stabiliserats återgår uppgifter till ordinarie nämnd.

 

Lagen

I enlighet med lagen (2006:544) om kommuners och regioners åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap (LEH) har Marks kommun inrättat en krisledningsnämnd.
Med extraordinär händelse avses enligt lagen en sådan händelse som avviker från det normala, innebär en allvarlig störning eller överhängande risk för en allvarlig störning i viktiga samhällsfunktioner och kräver skyndsamma insatser av en kommun eller en region.

 

Publicerad av: Marks kommun