Kritik från IVO emot Mark

Senast uppdaterad den 16 februari 2023

Inspektionen för vård och omsorg (IVO) riktar kritik emot landets kommuner, däribland Marks kommun. Detta efter att IVO gjort en nationell tillsyn över den medicinska vården på särskilda boenden för äldre (SÄBO).

– Utifrån den journalgranskning och genomgång av enkäter som genomfördes kunde IVO konstatera att ingen av de granskade kommunerna till fullo uppnår de krav som gäller för vården vid SÄBO. Generellt kan IVO konstatera att lägstanivån av vården på SÄBO är oacceptabelt låg. Nu genomför IVO fysiska inspektioner med syfte att åstadkomma en förbättrad vård på SÄBO där äldre ges en trygg och säker vård, säger Anna Karin Nyqvist, enhetschef på IVO, i ett pressmeddelande.

Nationell tillsyn

Inspektionen för vård och omsorg (IVO) genomför en nationell tillsyn över den medicinska vården på särskilda boenden för äldre (SÄBO).

IVO har granskat och genomfört dataanalyser av journaler från SÄBO i Sveriges kommuner samt gjort enkätundersökningar bland patienter, anhöriga och personal.

Under våren 2023 fortsätter IVO tillsynen genom inspektioner och beslut för respektive kommun.

IVO konstaterar brister

IVO gjorde i höstas en fysisk inspektion i Marks kommun, och har nu fattat ett beslut om de brister som finns inom SÄBO i kommunen. IVO har konstaterat följande brister:

  • den personal som gör medicinska bedömningar har inte tillräcklig kompetens för arbetsuppgiften och behärskar inte det svenska språket i tillräcklig omfattning.
  • dokumentationen sker inte enligt gällande regelverk och det finns inte en kontinuitet i personalgruppen som främjar en god vård.
  • läkemedelshanteringen sker inte på ett patientsäkert sätt.
  • vården i livets slutskede sker inte enligt gällande regelverk.

Marks kommun ska senast i april redovisa till IVO vilka åtgärder kommunen tänker vidta med anledning av IVO:s beslut.

Viktigt att brukarna känner trygghet

Lena Ferm Hansson, ordförande i Omsorgsnämndens i Mark (C) ser allvarligt på kritiken.

– För oss som ansvarig nämnd är det mycket viktigt att våra brukare känner sig trygga med den vård som vi ansvarar för, säger hon.

– Inom de områden där IVO riktar kritik behöver vi se över och förändra våra arbetssätt, eftersom det är det som IVO riktar kritik emot.

Publicerad av: Marks kommun