Majoriteten känner sig trygg i Mark

Trygghetssamordnare Rickard Silva och kommunpolis Annika Stomberg.

Foto: Trygghetssamordnare Rickard Silva och kommunpolis Annika Stomberg.

Senast uppdaterad den 18 februari 2021

En majoritet av Markborna känner sig trygga i kommunen. Det visar svaren från 1 400 Markbor i den nyligen genomförda Trygghetsundersökningen.

Trygghetsundersökningen genomfördes i höstas, för andra gången, som ett samarbete mellan polisen och Marks kommun.

- Det är givetvis positivt på att så pass många svarat att de känner sig trygga i kommunen. Det är glädjande, samtidigt som vi fortsätter jobba på det som krävs för att de som upplever det motsatta också ska kunna känna sig trygga. För att nå dit krävs ytterligare insatser framåt, säger kommunpolis Annika Stomberg.

Inför årets undersökning gjordes skalan om på frågan ”hur trygg känner du dig”; från en sexgradig skala till en femgradig skala. Ändringen gjordes i samtliga Sjuhäradskommuner som genomröde trygghetsundersökningen med syftet att tydligare fånga upplevelserna hos deltagarna.

I årets undersökning svarade 57 procent av deltagarna att de känner sig trygga eller mycket trygga. Av dessa svarade 18 procent i undersökningen att de känner sig mycket trygga jämfört med 14 procent i fjol 4 procent svarade att de känner sig mycket otrygga, att jämföra med 5 procent i den förra undersökningen.

- Trygghetsfrågan är prioriterad av både polis och kommun och det är viktigt att möta medborgarna för att ta del av deras upplevelser och behov i vardagen. Det görs bland annat genom grannsamverkansmöten, andra typer av medborgarmöten och trygghetsvandringar även om pandemin har försvårat dessa delar, fortsätter Annika Stomberg.

 Engagerade markbor i alla åldrar

Totalt svarade 1 400 personer på den digitala enkäten som genomfördes för andra året på raken. Det är en kraftig ökning jämfört med 2019 års undersökning, då 692 personer deltog.

60 procent av de som svarat är kvinnor. Noterbart är även den jämna spridningen av svar mellan de olika ålderskategorierna. Exempelvis svarade 15 procent av i åldrarna 13-17 år, 16 procent i kategorin 41-50 år, 16 procent 51-60 år, 14 procent 61-70 år och 11 procent 71-80 år.

- Det är fantastiskt kul att se att det var så pass god svarsfrekvens från flera olika ålderskategorier. Det förstärker det vi redan vet i att vi har otroligt engagerade medborgare i Mark. En förhoppning från förra undersökningen var att bättre nå ut till de unga och det är roligt att se att det har lyckats i år. Här ska Barn- och utbildningsförvaltningen och Kultur- och fritidsförvaltningen ha en stor eloge och inte minst de förstnämnda i hur de lyckats engagera ungdomar under skoltid, säger Rickard Silva, Trygghetssamordnare på Marks kommun. 

Lärdomar från undersökningen

Han konstaterar också att undersökningen visar att undersökningen visar att de svarande ser vissa områden som särskilt viktiga för kommunen att fokusera på framöver.

-Vi kan tydligt att se att det önskas satsningar för att få bukt med narkotikaproblemen och att kunna skapa en meningsfull fritid för unga. Undersökningen visar också att det önskas ytterligare arbete med den fysiska miljön för att på så sätt kunna öka tryggheten utomhus. När det gäller narkotikafrågan krävs satsningar från flera håll, både från polis och kommun. Här pågår diskussioner hur vi ytterligare och konkret ska ta oss an detta under året, säger han.

Hur markborna kan bidra i trygghetsarbetet

I undersökningen framkommer att de svarande ser vissa områden som särskilt viktiga för att Markborna själva kunna bidra till att skapa trygghet i kommunen.

De tre vanligaste svarsalternativen som framkommer är att tipsa polisen om brott, att engagera sig i Grannsamverkan och att föregå med gott exempel i trafiken. Därefter kommer områden som att ta del av information från kommunen och polisen om att förebygga brott, att engagera sig i familj och vänner och att vara fler vuxna/ vårdnadshavare på stan.

Positivt med engagemang

- Det är positivt att så pass många ser vikten av att dels tipsa oss om brott men att det även lyfts att det krävs engagemang i familj och vänner och inte minst fler vuxna på stan. Med det kommer vi en väldigt bra bit på vägen att skapa en tryggare miljö för alla, säger kommunpolis Annika Stomberg.

Trygghetssamordnare Rickard Silva är inne på samma resonemang.

- Vi vet sedan tidigare att det finns stort intresse för Grannsamverkan i kommunen och det är oerhört positivt för att skapa trygghet. Samtidigt hoppas vi framöver att intresset för att engagera fler ska växa ytterligare. Precis som framkommer i undersökningen så är det viktigt engagera sig i nära och kära och att tillsammans finnas till ute för att bidra till både ökad gemenskap och trygghet.

Ny undersökning i november

Nu är planen att Trygghetsundersökningen precis som senast ska återkomma i november för att åter ta tempen på tryggheten i kommunen. Detta eftersom den är en viktig informationskälla för både Polisen och kommunen när det gäller att hitta rätt åtgärder för att öka tryggheten ytterligare i Mark.

Mer information

I dokumentet nedanför finns mer information om Trygghetsundersökningen.

Publicerad av: Marks kommun