Mark bättre än rikssnittet inom många områden

Senast uppdaterad den 10 februari 2017

Marks kommun visar upp goda kvaliteter på en rad olika områden – över genomsnittet för landet.
Det visar resultatet från den riksomfattande sammanställningen av olika mätningar som just presenterats.

- Marks kommun deltar i en rad undersökningar. Vi behöver bli bättre på att använda oss av resultaten. Men vi behöver också känna stolthet över det som faktiskt fungerar väl!, säger kommunchef Susanne Erixon.

Sveriges Kommuner och Landsting, SKL, genomför varje år Kommunens Kvalitet i Korthet (KKiK). Där mäts en rad olika nyckeltal bland landets kommuner.

Totalt handlar det om 39 mått som delas in i fem områden: tillgänglighet, trygghet, delaktighet/information, effektivitet samt kommunen som samhällsutvecklare.

Syftet med mätningen är bland annat att kommunerna ska använda måtten som en del i styrningen och verksamhetsutvecklingen samt även i dialogen med invånarna.

I likhet med många andra kommuner visar mätningarna att kvaliteten på Marks kommuns verksamheter på flera punkter ligger över genomsnittet för landets kommuner.

I 13 fall hamnar Mark ovan genomsnittet, i sex fall i höjd med genomsnittet och resterande 13 punkter ligger under.

Positiva skolresultat

Skolan är ett av glädjeämnena. 89 procent av Marks elever är behöriga till nationellt program på gymnasiet. 82 procent av eleverna i årskurs 6 har fått godkänt betyg i alla ämnen.

När det gäller effektiv hantering och återvinning av hushållsavfall hamnar Mark långt över genomsnittet för landet.

Hög andel ekomat

Marks satsar sedan tidigare på ekologiska livsmedel och det syns i mätningarna där andelen är högre än genomsnittet – 31 jämfört med 26 procent för riket.

Mark är för övrigt en av 67 kommuner i landet som tillhör den s k Ekoligan, där andelen ekomat överstiger 30 procent.

När det gäller omsorgen och nöjda brukare inom hemtjänst och särskilda boenden ligger Mark i nivå med genomsnittet av landet.

- Det är mycket glädjande att Mark är bättre än genomsnittet för landet på en rad olika områden, det visar att ansträngningar ger resultat.

Utvecklingsmöjligheter

Samtidigt finns punkter som kan och bör utvecklas. Mark ligger strax under medel i landet vad gäller god webbinformation. En mindre andel barn än genomsnittet har fått förskoleplats på önskat datum. Andelen personal som besöker våra äldre med hemtjänst ligger Mark är också högre än snittet.

- Verksamheter i en kommun kan alltid förbättras. Det är därför vi deltar i KKiK, för att få faktaunderlag som stöd för prioriteringar av de förbättringsområden som resurser ska styras till, säger Susanne Erixon.

Publicerad av: Marks kommun