Markmodell utvecklar vården vid Skene lasarett

Senast uppdaterad den 6 augusti 2018

Tisdagen den 7 augusti tecknade Marks Kommun och Västra Götalandsregionen en avsiktsförklaring för att utveckla verksamheten vid Skene lasarett till ett Närvårdscentrum - den så kallade Markmodellen. Socialminister Annika Strandhäll fanns på plats för att få information om den nya modellen.

Markmodellen innebär ett fördjupat samarbete mellan vårdgivarna Marks kommun, Närhälsan och Södra Älvsborgs sjukhus. Målet är natt fylla lasarettet med mer verksamet - fler operationer, familjecentral, korttidsboende och närakut.

Avsiktsförklaringen som undertecknats består av flera punkter:

 • Kommunal enhet för korttidsvistelse med 20 platser – med fördjupat samarbete med Närhälsan och SÄS med fokus på den sömlösa vården – där behov möts tidigt enligt Hälso- o sjukvårdsavtalet och där tillgång till medicinsk expertis finns. Till korttidsplatserna kan personer komma till efter att ha beviljats korttidsplats enligt socialtjänstlagen.
 • Pågående arbete för utvecklade vårdformer för barn och ungdomar där ett fördjupat samarbete ger ökat mervärde för berörd målgrupp inklusive föräldrar/närstående. Därutöver ses gränsöverskridande arbete rörande både rehabilitering och psykiatri. Även andra vårdformer rörande personer som är äldre eller de med stort vårdbehov kan utvecklas inom ramen för ett fördjupat samarbete framöver.
 • Verksamhetsförlagd utbildning för framförallt sjuksköterskestuderande via etablering av en kommunal utbildningsvårdavdelning i samarbete med Högskolan i Borås som också relateras till fördjupat samarbete över vårdgivargränserna rörande tillgång till huvudhandledarkompetens och utveckling av kompetens.
 • Gemensam karriärutvecklingsmodell – via traineetjänstgöring eller annan form – som utvecklas utifrån ett samlat behov där syftet är att skapa trygghet, öka attraktionen och bredda kompetensen för nyutbildade sjuksköterskor som också ger mervärde i patientvården.
 • Gemensamma former för rotationstjänstgöring mellan Marks kommun, Närhälsan och SÄS – i syfte att öka attraktionen och bredda kompetensen som ger ökat mervärde i patientvården.
 • Gemensam entréfunktion som ger patienter/brukare, besökare och närstående den information och/eller ledsagning som finns behov av.
 • Gemensamma funktioner på Skene lasarett – för samling, utbildningsinsatser, erfarenhetsutbyte, rådgivning/support, administrativa arbetsmiljöer/-platser etc. vars syfte utgår från ett ökat mervärde i den samlade vården.
 • Gemensam arena – verksamhetsråd. Alla vårdgivare som har en verksamhet vid Närvårdscentrum Skene (NVC Skene) ingår i ett s.k. verksamhetsråd. Där man som medlem har både ansvar och tydligt mandat att driva utvecklingen av NVC Skene i den riktning som målbilden och beslutet omfattar samt svarar för den uppföljning som krävs inom respektive tjänstemannaledning och politisk ledning.

Glädje över det ökade samarbetet

Avsiktsförklaringen för den nya Markmodellen pågår under 10 års tid och sträcker sig mellan 1 mars 2019 till och med utgången av 2029.
Från parternas håll är glädjen stor över det fördjupade samarbetet kring Markmodellen.

Mer vård nära hemmet

- Från Marks Kommuns sida vill jag framför allt betona betydelsen av ökad samverkan mellan vårdgivarna, å ena sidan Västra Götalandsregionen och å andra sidan Marks Kommun. Ökad samverkan och att samla våra gemensamma resurser, är till gagn, inte minst för alla äldre multisjuka som nu kan erbjudas mer vård nära hemmet, och inte tvingas åka fram och tillbaka till Borås, säger Tomas Johansson (M) Kommunstyrelsens ordförande i Marks Kommun.

Mer om de kommunala korttidsplatserna

Marks kommun flyttar över korttidsplatser som kommunen har ensam inskrivningsrätt till. Till korttidsplatserna kan personer komma till efter att ha beviljats korttidsplats enligt socialtjänstlagen och platserna riktar sig till följande brukargrupper:

 • Personer som behöver extra återhämtning efter en sjukhusvistelse och som inte kan gå hem till sitt ordinära boende direkt.
 • Personer som har en anhörig som vanligtvis stöttar dem i vardagen men som exempelvis blivit sjuk.
 • Personer som inte längre kan vara kvar i det ordinära boendet och ska flytta till vård och omsorgsboende.
 • Personer i behov av palliativ vård.

Publicerad av: Marks kommun