Marks krisledningsnämnd aktiveras

Senast uppdaterad den 17 april 2020

Marks krisledningsnämnd har tagit beslut om att aktivera nämnden för att ha god beredskap och kunna minska smittspridningen och hantera viktiga samhällsfunktioner på grund av pandemin covid -19.

Under fredagen den 17 april tog krisledningsnämndens ordförande Lisa Dahlberg beslut om att aktivera nämnden med anledning av pandemin covid-19. Nämnden fattade sedan beslut om inriktning för den fortsatta hanteringen av coronapandemin.

Syftet med inriktningsbeslutet är att minimera smittspridningen och optimera kommunens resurser för att hantera krisen, upprätthålla samhällsviktiga verksamheter som kommunen ansvarar för samt stödja andra aktörers arbete för att minska konsekvenser för personer som bor och vistas i kommunen.

Krisledningsnämnden har träffats regelbundet för avstämningar sedan den 17 mars. Genom beslutet har kommunen ökat sin beredskap för att kunna ta beslut i brådskande frågor.


Fakta
När en krisledningsnämnd aktiverats kan den ta över hela eller delar av verksamhetsområden från övriga nämnder i kommunen för att snabbt kunna fatta nöd­vändiga beslut för att hantera en extraordinär händelse. När läget stabiliserats återgår uppgifter till ordinarie nämnd.

I enlighet med lagen (2006:544) om kommuners och regioners åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap (LEH) har Marks kommun inrättat en krisledningsnämnd. Med extraordinär händelse avses enligt lagen en sådan händelse som avviker från det normala, innebär en allvarlig störning eller överhängande risk för en allvarlig störning i viktiga samhällsfunktioner och kräver skyndsamma insatser av en kommun eller en region.

Publicerad av: Marks kommun