Marks service till företag får högt betyg i ny mätning

Senast uppdaterad den 25 april 2023

Marks kommuns service till företagen i Mark får ett högt betyg i SKR:s Insiktsmätning för år 2022. Särskilt inom området bygg har servicen utvecklats.

– Det glädjande att Mark nu ökar i SKR:s Insiktsmätning med 3 rankingplaceringar i förhållande till år 2021, säger Åsa Qvist Ek, näringslivs– och hållbarhetschef samt biträdande förvaltningschef för samhällsbyggnadsförvaltningen.

SKR:s Insiktsmätning är en undersökning som mäter företagens upplevelse av servicegraden i myndighetsutövningen i faktiska ärenden. Man mäter servicegraden inom myndighetsområden som brandskydd, bygglov, markupplåtelse, miljö– och hälsoskydd, livsmedelskontroll och serveringstillstånd.

Mark fortsätter klättra


Företagen i Mark ger kommunen ett högt betyg – eller 70 på NKI–skalan – i 2022 års mätning. NKI står för Nöjd Kund Index. Sedan kommunen började mäta sin service genom Insiktsundersökningen år 2017, har Marks kommun klättrat på NKI-skalan.

Servicen för myndighetsområdet bygg uppvisar klara förbättringar. I förhållande till år 2021 har NKI-värdet för detta område stigit med åtta punkter (från 60 till 68).   

God service viktigt för kommunen

Servicegraden i myndighetsutövningen är betydelsefull för företagsklimatet och står som första punkt i näringslivsprogrammets handlingsplan som lyder: ”Marks kommun ska underlätta för företagande genom att verka för en snabb, effektiv och enkel myndighetsutövning”.

– Ett av två kommungemensamma mål i Marks kommun är att bli Bästa företagskommun. Genom att skapa de allra bästa förutsättningarna för våra företag att såväl etableras som utvecklas i Mark, läggs grunden för en långsiktig tillväxt som i sin tur bidrar till välfärd och utvecklingskraft. Det är viktigt att vi fortsätter att arbeta med serviceaspekterna i vår myndighetsutövning, säger Ulf Dahlberg, kommunalråd (S).

 – Förra året deltog stora delar av kommunkoncernen i SKR:s utbildning: Förenkla - helt enkelt, för att få ytterligare verktyg för att kunna öka servicegraden i kommunens myndighetsutövning gentemot företagen. Vi behöver mäta oss och jämföra oss för att kunna utvecklas och det känns bra att vi nu går i en positiv riktning, säger Tomas Ekberg, oppositionsråd (M).

Publicerad av: Marks kommun