Med barnen i fokus

Senast uppdaterad den 18 december 2023

Som en av nio kommuner i Sverige har Marks kommun ingått ett samverkansavtal med Rädda Barnen om ett projekt kallat barn i fokus. Detta är ett projekt som ska pågå under tre år och syftet är att ge barn som varit på flykt en trygg uppväxt i Sverige. 

Varför är detta viktigt?  
 – Trots att alla barn har samma rättigheter, ser vi att många barn som varit på flykt inte får sina rättigheter tillgodosedda. Brister i samhället gör att alla barn inte får samma tillgång till exempelvis en meningsfull fritid, trygga hem eller stöd att klara skolan, säger Abdirahman Jama som är projektledare från Rädda Barnen.  
– Vi ser också att det saknas viktiga delar i stödet som ges till föräldrar som är nya i Sverige, fortsätter han.   
– Inom projektet ska vi arbeta för att familjer som är nya i Sverige får tillgång till samma rättigheter och möjligheter som vi som är födda här. Det handlar om att tidigt skapa bättre förutsättningar för familjer att etablera sig, säger Malla Lindahl som är projektets kontaktperson i Marks kommun. 
Hur arbetar ni rent praktiskt? 
– Det gör vi genom att möta behov med insatser som barnen och deras familjer själva berättar att de behöver. För familjerna handlar det om aktiviteter och stöd som ökar välmående, egenmakt och bättre hälsa.  
– Det handlar om att skapa tillgång till en meningsfull fritid och lokala nätverk, men också kunna ge individuellt stöd, gruppstöd och föräldrastöd. Vi behöver också även öka kunskapen i samhället hos vuxna som möter barn och deras familjer i sitt arbete, för att bättre förstå, och kunna möta upp behoven säger Abdirahman Jama.  
Hur fungerar samarbetet mellan Rädda Barnen och Marks kommun hittills? 
 – Mycket bra!  Vi är redan i gång och många verksamheter i kommunen som arbetar med barn, vuxna har redan haft kontakt med projektgruppen och aktiviteter är redan startade på skolor och i föreningar, säger Malla Lindahl.
 – Från Rädda Barnen ger vi kommunen tillgång till metoder och arbetssätt för förebyggande arbete med barn i fokus, men vi hjälper även till att genomföra arbetet. Det är insatser som gör skillnad baserat på forskning, erfarenheter och genom samverkan, säger Abdirahman Jama. 
– Vi som arbetar i Marks kommun ges här en unik möjlighet att få kunskap och verktyg för att alla barn och föräldrar i Marks kommun ska känna sig inkluderade och delaktiga. Barnkonventionen är lagstiftad och vi har ett politiskt mål att bli Bästa barnkommun. Att vi fick ett erbjudande från Rädda barnen är en fantastisk möjlighet vi inte kan tacka nej till. Som kommun ska vi möjliggöra så projektet får de bästa förutsättningarna att stötta barn och föräldrar, menar Malla Lindahl.
– Vi ska ta till oss av deras kunskap, verktyg och aktiviteter och se till att det lever kvar även efter projekttiden. Jag vill verkligen uppmuntra all personal i Marks kommun att kontakta mig eller Abdirahman så kan vi pratat mer om vad Barn i fokus kan ge just er verksamhet, fortsätter hon.   
Hur ser arbetet ut just nu?  
– Rädda Barnens engagemang i Mark kommun fokuserar särskilt på att stödja barns välmående i områden med socioekonomiska utmaningar som Hedbo och Snickarn. Vi använder Team Up-aktivitetsmetoden, som inte bara syftar till att förbättra barns psykiska hälsa utan också deras fysiska välbefinnande. 
– Vårt samarbete sträcker sig just nu till Stommenskolan, där vi aktivt implementerar Team Up-aktiviteter med ett starkt fokus på att erbjuda psykosocialt stöd till barn. Genom dessa initiativ strävar vi efter att skapa en trygg och främjande miljö där varje barn kan utvecklas och trivas. Utöver projektledning har Rädda barnen anställt tre process- och aktivitetsledare som på heltid arbetar med alla aktiviteter.  
– En viktig del av vårt arbete innebär nära partnerskap med Hyresgästföreningen både i Hedbo och Snickarn. Genom detta samarbete har vi framgångsrikt organiserat temakvällar där olika föräldragrupper aktivt deltar. Ett konkret exempel är Café Unite i Hedbo, som inte bara fungerar som en samlingspunkt utan också som en plats där vi aktivt arbetar för att bygga och stärka relationer mellan föräldrar, säger Abdirahman Jama.  

Vägen framåt  

– Vi planerar att utöka våra samarbeten och kopplingar med olika kommunala verksamheter och sociala instanser som en del av vår framtidsinriktade strategi. Genom att involvera och koppla in dessa aktörer strävar vi efter att skapa en mer omfattande och hållbar supportstruktur för Hedbo.   
– Vårt övergripande mål är att stärka samhället och dess resurser för att mer effektivt kunna stödja barn och deras familjer genom olika utmaningar. Detta är en del av vårt åtagande för att främja en stark och hållbar gemenskap, avslutar Abdirahman Jama. 
Projektet Barn i fokus medfinansieras av Europeiska unionens Asyl-, migrations och integrationsfond och pågår mellan 2022–2025. 
På bilden från vänster: Mursal Suudi, Malla Lindahl, Abdirahman Jama och Noah Piirainen Olsson. Ej med på bild Natalie Cisterna. 

Publicerad av: Marks kommun