Om unga penningmålvakter

Senast uppdaterad den 1 april 2019

Nationella siffror visar att antalet ungdomar och unga vuxna som agerar penningmålvakter har ökat kraftigt de senaste åren. Här kan du läsa mer om problemet och få tips och råd för att motverka det.

De flesta av de unga penning-målvakterna, cirka 70 procent, är mellan 15 och 25 år, men fall har även upp-täckts där barn så unga som 12 år har agerat penningmålvakter.

Användandet av penningmålvakter är inte nytt, men det krävdes tidigare mer organisation och personerna som agerade penningmålvakter var ofta medvetna om sitt agerande. I och med digitaliseringens framfart har det blivit lättare att snabbt föra över pengar, t ex med hjälp av Swish och mobilt Bank-ID.
Den som agerar penningmålvakt är ofta inte medveten om att hen begår ett brott.

Hur går brottet till?

En penningmålvakt är en person som tvättar pengar genom att upplåta sitt konto och hjälpa till att flytta, ta ut eller föra över pengar som kommer från brottslig verksamhet.

Kontakten med ungdomarna och de unga vuxna ser lite olika ut. Gemensam nämnare är att personerna som tillfrågas om att utföra tjänsten ofta inte inser att de begår ett brott. Många gånger är de också ytligt bekanta med personen som ber om tjänsten och det kan vara svårt att säga nej.
Vissa smickras exempelvis genom att erbjudas att få vara en del av ett visst umgänge eller gäng. De ser ofta upp till och känner personen som ber om tjäns-ten. Andra lockas med snabba pengar som i sin tur leder till att de fortsätter hjälpa till.
Några gör det utan att veta om det. De blir snarare lurade att agera penning-målvakter. Det kan exempelvis handla om att ha blivit kontaktad av en kriminell person som hävdar att en feltransaktion skett och ber den lurade personen skicka tillbaka pengar.

Polisens arbete

Polisen arbetar både brottsutredande och brottsförebyggande med att minska antalet unga penningmålvakter. På nationell nivå arbetar polisen exempelvis med att föra dialog med bankerna för att på så vis påverka och försvåra förfa-randet av att överföra pengar. Informationsinsatser sker kontinuerligt främst på lokal nivå som till exempel det här brevet som är riktat till föräldrar och vård-nadshavare.

Polisens arbete är bara en del av helheten. Samverkan mellan många samhälls-aktörer, inte minst med närstående till unga och unga vuxna måste ske.

Som närstående – tänk på att:

Många ungdomar och unga vuxna är inte medvetna om att de potentiellt begår ett brott genom att utföra en enkel tjänst som att låna ut sitt konto till någon annan. 

• Informera gärna ditt barn eller ungdomar i din närhet om att det är brottsligt att agera penningmålvakt
• Den som agerat penningmålvakt kan bli återbetalningsskyldig för hela beloppet även om personen bara fört över en del av summan, vilket kan leda till skuldsättning i tidig ålder
• Föräldrar kan bli återbetalningsskyldiga i sitt barns ställe om den som agerar penningmålvakt är omyndig
• Som vårdnadshavare har du insyn i ditt barns konto vilket innebär att du kan se vad barnet gör med sina pengar och upptäcka avvikande transaktioner
• Visa intresse för vad ditt barn eller ungdomar i din närhet gör på nätet

Om du misstänker att pengar dykt upp på ditt barns konto som kan vara kopp-lad till penningtvätt kontakta din bank och gör därefter en polisanmälan.
Genom att agera penningmålvakt gynnas grov kriminell verksamhet som i sin tur skapar ökad utsatthet och otrygghet i hela samhällen.

Texten är hämtad från polisens nationella bedrägericenter.


Kommunpoliserna i
Lokalpolisområde Borås

Publicerad av: Marks kommun