Överförmyndaren byter namn

Senast uppdaterad den 13 december 2023

Från och med 1 januari 2023 har Varbergs, Falkenbergs och Marks kommuner en gemensam överförmyndarnämnd – snart byter nämnden namn till Överförmyndare i väst. Varbergs kommun har sedan länge samarbetat med Falkenberg gällande överförmyndarverksamheten. Från 1 januari 2023 ingår även Marks kommun i samarbetet.

Tydligare med gemensam avsändare

Vid årsskiftet 2023/2024 går överförmyndaren över till att använda sitt nya namn:

Överförmyndare i väst. Verksamheten kommer därmed också att börja använda en ny gemensam logotyp.

 I takt med att vi vuxit har vi märkt av ett behov av att ha en tydlig och gemensam visuell avsändare. Det behöver vara tydligt att det är nämnden som myndighet som är avsändare till beslut och informationsutskick. Vi har märkt att det kan vara lite förvirrande med kommunvapen från en annan kommun än den egna och genom att skapa en gemensam avsändare hoppas vi att samarbetet blir tydligare för alla, säger Linda Jonsson som är överförmyndarchef på överförmyndarförvaltningen Varberg/Mark/Falkenberg.

Anspelar på tre kommuner 

Namnet anspelar på att samtliga tre kommuner ligger i Västsverige. Logotypens färger är hämtade från de tre kommunernas stadsvapen och symbolen pekar åt väst. Logotypen är skapad på Varbergs kommuns interna kommunikationsavdelning.

För den som har eller är god man eller förvaltare innebär namnskiftet ingen förändring, verksamheten och rutinerna är precis som förr.

Ansvarar för gode män och förvaltare

Överförmyndarverksamheten ansvarar för att rekrytera och utbilda gode män och förvaltare åt personer som behöver stöd i att bevaka sin rätt, förvalta sin egendom eller sörja för sin person. Verksamheten har därefter tillsyn över alla gode män och förvaltare samt ger råd och stöd inom området.

Eftersom verksamheten är förhållandevis liten och lagstyrd är det många kommuner som har valt att samarbeta med sina grannar.

 Genom att samverka över kommungränserna blir mer effektiva och mindre sårbara, säger Linda Jonsson.

Publicerad av: Marks kommun