Påverka Kaskads framtid

Badande barn på Kaskad.

Foto: Karl Andrén

Senast uppdaterad den 8 oktober 2019

Göra din röst hörd och vara med och påverka hur Kaskad ska se ut i framtiden.

Politiken vill höra medborgarna åsikter om hur det ska prioritera vid ombyggnaden av Kaskad. Nu finns det därför möjlighet för Markborna att svara på en enkät kring de alternativ som finns.

Enkäten syftar till att ge möjlighet att yttra sig avseende de möjligheter som lyfts fram i badutredningen (exklusive de av Kommunstyrelsens arbetsutskott borttagna optionerna 7,8,9,10).
Enkäten bygger på förutsättningen att "nollvision" dvs återställandeprojekt ligger som utgångspunkt och att de möjliga optioner som tagits fram återstår att bedöma och att ta ställning till. Det är av kostnadsskäl inte sannolikt att alla optioner kommer att kunna realiseras. Det är därför mycket viktigt att närmare förstå hur invånare i Marks kommun rangordnar dessa för att kunna göra ett urval.

Enkäten kommer att kunna besvaras oktober månad ut. Länk till enkäten...

Enkäten ligger också ute badets Facebooksida och det finns även möjlighet att svara på enkäten skriftligen på Kaskad.

Har ni frågor kontakta enhetschefen Niklas Gusténius, kontaktuppgifter nedan.

Publicerad av: Marks kommun