Personuppgiftsincident inom Marks kommun

Senast uppdaterad den 10 juni 2023

I samband med att en begäran om allmän handling inkom till Marks kommun där det efterfrågades befattning, telefonnummer och e-postadress till samtliga tillsvidareanställda, så har kommunen brustit i rutinerna, vilket lett till en personuppgiftincident.

Upp till 3200 privata telefonnummer, som tillhör tillsvidareanställda och personer med lönebidrag, kan i samband med detta ha röjts. Vilka personer som har lönebidrag går dock inte att utläsa av informationen. Medarbetares privata telefonnummer omfattas normalt sett av sekretess enligt 39 kap. 3 § offentlighets– och sekretesslagen. I och med röjandet så har konfidentialiteten för uppgifterna gått förlorad. Det innebär att uppgifter som omfattas av sekretess har kommit en obehörig till del. Det är inte osannolikt att incidenten kan ha medfört en risk för de registrerades fri– och rättigheter, särskilt rätten till privatliv.  

Arbetet med att utreda vad som hänt pågår   

Just nu jobbar kommunens medarbetare med att försöka begränsa konsekvensen av den personuppgiftsincident som inträffat samt utreda händelsen vidare.    

Som ett första steg har den som har fått uppgifterna till sig ombetts att radera dem. Incidenten anmäls också till Integritetsskyddsmyndigheten, IMY.   

Att dokumentera och anmäla personuppgiftsincidenter är en del av det dataskyddsarbete kommunen är skyldig att utföra enligt EU:s dataskyddsförordning, GDPR.   

Kontakt: 

Har du frågor om personuppgiftsincidenten är du välkomna att kontakta Johan Bank Skoglund, kommunens dataskyddssamordnare. Telefon: 0320 21 72 33 E-post: johan.bankskoglund@mark.se   

Publicerad av: Marks kommun