Sanna verkar för ett tryggare Mark

Senast uppdaterad den 11 oktober 2023

Färre brott och en ökad trygghetskänsla. Det är några av målen för Sanna Björklund. Hon är kommunens nya trygghetssamordnare och har en helt ny lagstiftning att förhålla sig till.

Det har varit intensiva veckor. Jag har försökt sätta mig in i den politiska gången i kommunen och jobbat mycket med kontaktskapande utåt. Nu börjar jag hitta rätt litegrann. Och jag har blivit varmt välkomnad i kommunen, det har verkligen varit trevligt att komma hit, säger Sanna efter en dryg månad på plats i Mark.

 

Hon är utbildad kriminolog och kommer närmast från en tjänst på Tranemo kommun inom socialtjänsten och intern öppenvård.

 

 Det var mycket förebyggande arbete och har stora kopplingar till det som jag ska göra här i Mark.

 

Ny lagstiftning

 

Och just ordet förebyggande är nyckeln här. Sedan i juli finns det nämligen en ny lagstiftning i Sverige som ger kommunen en större roll att spela i det brottspreventiva arbetet.

 

 Polisen har ju självklart sin viktiga roll. Men kommunen ska arbeta evidensbaserat och ha en samordnade roll i det brottsförebyggande arbetet. Innan kan man nästan säga att det var lite frivilligt för kommunen att arbeta brottspreventivt. En viktig uppgift för kommun nu blir därför att ta fram en stor lägesbild som visar hur brottsligheten ser ut i Mark. Det handlar om en omfattande analys som tar med demografin och ser till helheten. Polisen tar ju fram statistik över enskilda brott, men det här är en bredare och större bild. Lägesbilden ska göras vartannat år med start 2024. Till lägesbilden kopplas sedan en åtgärdsplan med tydliga mål om hur vi som kommun ska jobba för att förbättra olika områden.

 

Ett konkret exempel är hur kommunen arbetar för att motverka klotter.

 

Jag har förstått att tillsammansskapet är något som ofta lyfts fram i Mark och här är det precis så. Vi jobbar i dagsläget med ett helt team som involverar hela samhället. Vi har som strategi att hela tiden ta bort klottret, alltså h e l a tiden. Då tröttar vi ut klottrarna helt enkelt. Kommunens roll är då att städa bort. Teknik och service har därför köpt in en hetvattentvätt för detta ändamål. Polisen i sin tur tittar särskilt efter klottrare och sådan utrustning och fältassistenter jobbar mot detta ute i samhället och så vidare. Alla jobbar mot samma mål.

 

Vad ligger mer i rollen som trygghetssamordnare?

Brottsförebyggare kallas det i flera kommuner. Men här i Mark lägger vi extra fokus på det trygghetsskapande, därav titeln trygghetssamordnare. Vi vill inte bli för snäva i ett enbart brottspreventivt fokus. Trygghetsskapande behöver inte vara en faktisk risk eller utsatthet för brott. Exempelvis kan dålig belysning i en gångtunnel ge en känsla av otrygghet, även om du inte riskerar att utsättas för något brottsligt, och att då satsa på bättre belysning är en trygghetsskapande åtgärd och inte en brottspreventiv. Jag kommer jobba tätt tillsammans med näringsliv, civilsamhälle, byalag, polis och hela samhället. Samtidigt är det viktigt att betona att jag har en samordnande roll, det är inte jag som ska ordna hela kommunens förebyggande arbete.

 

Kan du säga något om vad Marks kommun behöver arbeta brottsförebyggande mot?

 Vi har som jag nämnt problem med klotter. Sedan finns det bland annat ”hotspots” med nedskräpning. Vi har även skadegörelse i framför allt skolorna. Ungdomar är en grupp i fokus här, men inte enbart.

Publicerad av: Marks kommun