Tillsammans utvecklar vi Kinna centrum

Senast uppdaterad den 10 november 2020

Hur vill du som verkar eller bor i Mark att Kinna centrum ska se ut i framtiden? Det är en central fråga när Marks kommun nu startar Målbild Kinna centrum 2030.
-Medborgardialoger är en viktig del i det fortsatta arbetet med att utveckla Kinna, säger samhällsbyggnadschefen Malin Bexell.

Byggandet av Nya Lyckeskolan, projekteringen av ett nytt resecentrum och planer på nya bostäder – det är några exempel på hur Kinna centrum håller på att utvecklas. För ge en samlad bild av alla satsningar och idéer startar Marks kommun nu Målbild Kinna centrum 2030. Målbilden ska beskriva ett framtida Kinna som utgör en god gestaltad livsmiljö för såväl kinnabor som besökare. Den ska också fungera som ett paraplydokument över alla de samhällsutvecklingsarbeten som för närvarande genomförs och som kommer att genomföras fram till 2030.

Tanken är också att målbilden ska kunna fungera som ett handslag mellan kommunen och andra aktörer om vilket framtida Kinna Mark gemensamt ska arbeta för. För att nå dit vill kommunen ha en nära dialog tillsammans med medborgare, näringsliv och andra aktörer.

- Jag ser fram emot de dialoger som kommer att vara grunden i arbetet med att ta fram en målbild för Kinnas centrum utveckling, säger Malin Bexell.

I ett startsskede

Arbetet med Målbild Kinna centrum 2030 är för närvarande i ett uppstartsskede. Kommunen arbetar bland annat med att hitta lämpliga former för dialogprocessen. Detta är särskilt utmanade i en tid när möjligheterna till fysiska möten är begränsade på grund av den pågående pandemin.

Enligt stadsarkitekt Lisa Heller är målbildsarbetet en fortsättning på tidigare dialogarbeten som har genomförts i Kinna centrum - och alla tidigare insamlade perspektiv kommer att vägas in.

- Målbilden har potential att bli ett väldigt värdefullt dokument där vi som verkar i eller har intresse av Kinna gemensamt kan beskriva det framtidsscenario vi önskar, samt konkretisera hur vi ska nå dit, säger hon.

Publicerad av: Marks kommun