Vi måste spara på vattnet

Senast uppdaterad den 5 juli 2018

Länsstyrelsen har fattat beslut om att förbjuda uttag av vatten från länets små och medelstora vattendrag på grund av låga vattennivåer.

Många av länets sjöar och vattendrag har nu mycket låga vattennivåer och enligt Sveriges geologiska undersökning (SGU) visar även grundvattennivåerna i vissa magasin på en negativ trend. Samtidigt pekar SMHI:s flerdygnsprognos på att det torra och varma vädret består. Det finns alltså ingen tillförsel av vatten att vänta under den närmaste perioden.

Begränsad tillgång

Ett förbud innebär att det inte är tillåtet att pumpa upp vatten när vattentillgången är begränsad, eftersom det finns risk för skada på naturmiljön. Varje större vattenuttag kan orsaka skada. Likaså kan summan av många små uttag skada växt- och djurlivet i bäckar och åar.

Riskerar åtal

Den som bevattnar utan tillstånd eller i strid med lämnat tillstånd riskerar åtalsanmälan och kan fällas för brott mot miljöbalken. Bevattnare som har tillstånd för sin verksamhet från Mark- och miljödomstolen ska följa de av domstolen fastställda villkoren.

När det gäller vatten från kommunalt ledningsnät är det respektive kommun som bestämmer vad som gäller. Frågor om bevattning från kommunala vattentäkter hanteras av respektive kommun.

Länsstyrelsen arbetar för varaktigt hållbar vattenförsörjning och följer utvecklingen av vattennivåerna i länet.

Mer information

Se mer information om vattensituationen via länken nedan.

Publicerad av: Marks kommun