"Vi ökar beredskapen för hanteringen av coronakrisen"

Senast uppdaterad den 21 april 2020

Den 17 april aktiverades krisledningsnämnden som sedan tog beslut om inriktning för den fortsatta hanteringen av pandemin med covid-19 i Marks kommun. Detta är tredje gången nämnden aktiverats sedan 2004.
Kommunalråden Lisa Dahlberg (S) och Tomas Johansson (M), ordförande respektive vice ordförande i krisledningsnämnden, förklarar här vad aktiveringen innebär för kommunen.

Vad innebär en aktivering av krisledningsnämnden? 

- Krisledningsnämnden är en vilande nämnd när det inte är en extraordinär händelse i kommunen. Nämnden kan agera först efter beslut om aktivering av krisledningsnämndens ordförande.

Vad är en extraordinär händelse?

- En extraordinär händelse är en svår händelse, en kris som avviker från det normala och innebär en risk för allvarliga störningar i samhället som kräver att en kommun agerar fort och fattar snabba beslut för att hantera krisen.

Har alla kommuner en krisledningsnämnd?

- Ja, alla kommuner och regioner ska enligt svensk lag ha en krisberedskap för extraordinära händelser. Kommuner brukar använda uttrycket extraordinär händelse eftersom begreppet används i den lag som styr kommuners och landstings åtgärder vid extraordinära händelser.

Varför fattades beslutet att aktivera krisledningsnämnden?

- Aktiveringen gjordes för att kommunens förtroendevalda ska kunna fatta beslut om inriktningen för hanteringen av pandemin covid-19. När krisledningsnämnden aktiverats kan den fatta snabbare beslut än annars och som omfattar både kommunens nämnder och bolag.

Vilka ingår i kommuns krisledningsnämnd?

Det är samma personer som ingår i kommunstyrelsens arbetsutskott med representanter från de olika partierna som ingår i nämnden. Sedan krisledningsnämnden bildades 2004 har den sammanträtt två gånger tidigare, det var under Tsunamikatastrofen och stormen Gudrun.

Vilka verksamheter berörs?

- Det kan beröra alla kommunala verksamheter beroende på vilken sorts kris det är. Med covid-19 är den stora utmaningen för Marks kommun, som för alla kommuner i Sverige att minska smittspridningen och att klara bemanningen i samhällsviktiga verksamheter inom till exempel vård- och omsorg.

Behöver krisledningsnämnden ta över verksamheter i nuläget?

- Nej, men om det skulle bli aktuellt är nämnden aktiv och kan ta beslut omgående. Genom att krisledningsnämnden aktiverats har Marks kommun ökat beredskapen för hantering av pandemin.

 

Fakta

Krisledningsnämndens syfte med inriktningsbeslutet

Syftet med inriktningsbeslutet är att minimera smittspridningen och optimera kommunens resurser för att hantera krisen, upprätthålla samhällsviktiga verksamheter som kommunen ansvarar för samt stödja andra aktörers arbete för att minska konsekvenser för personer som bor och vistas i kommunen.

Lagen

Länk till Lag (2006:544) om kommuners och regioners åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap

Publicerad av: Marks kommun