Visselblåsning i Marks kommun

Grafisk bild på folksamling med rödmarkerad person som blåser i en visselpipa.

Foto: Mostphotos

Senast uppdaterad den 27 juni 2022

Det är viktigt att tidigt fånga upp och agera på signaler om eventuella missförhållanden i offentlig verksamhet. Marks kommun har därför infört en visselblåsarfunktion.

I vår visselblåsarfunktion kan du som har en arbetsrelation till kommunen rapportera om du har misstanke om missförhållanden i någon av kommunens verksamheter. Det är bara allvarliga händelser som kan anmälas, och det ska finnas ett allmänintresse av att de anmäls. Det kan till exempel handla om ekonomisk brottslighet eller korruption.

När du rapporterar genom visselblåsarfunktionen kan du vara anonym.

 Det är efterlängtat att vi genom EU nu har fått en lagstiftning så att du som rapporterar kan vara helt anonym. Vi har i kommunen arbetat för att detta ska kunna tas om hand på bästa sätt, så att du ska kunna känna dig trygg när du visslar, säger kommunjurist Helena Blomqvist.

Rapporteringssystemet hanteras av en extern, oberoende mottagare. Alla inkomna rapporter och meddelanden hanteras på ett sätt som säkerställer konfidentiell behandling av din identitet. Din rapport kommer att vara krypterad och inga IP-adresser kan spåras.

Dina grundläggande friheter enligt våra grundlagar regeringsformen, tryckfrihetsförordningen och yttrandefrihets­grundlagen gäller fortsatt. Det innebär att din yttrandefrihet och meddelarfrihet att till massmedia offentliggöra uppgifter, inte inskränks genom möjligheten att även rapportera genom visselblåsarfunktionen.

Vilka kan rapportera?
Lagen (2021:800) om skydd för personer som rapporterar om missförhållanden, den så kallade visselblåsarlagen, ger ett lagstadgat skydd för visselblåsare som tillhör någon av följande personkategorier:

  • Anställda och arbetssökande
  • Volontärer och praktikanter
  • Personer som annars utför arbete under kommunens kontroll och ledning
  • Egenföretagare som söker eller utför uppdrag åt kommunen

Vilka kan inte rapportera?
Anhöriga, brukare, vårdnadshavare, patienter, boende i kommunen (kommunmedlemmar) med flera kan inte rapportera i de rapporteringskanaler som beskrivs och få det skydd som lagen ger. Samma sak gäller också förtroendevalda.

När ska visselblåsarfunktionen inte användas?

Rapportering av personliga missförhållanden som endast påverkar den personen som rapporterar eller den egna arbetssituationen. Det kan exempelvis handla om konflikter mellan den personen som rapporterar och en annan arbetstagare eller lönesättning. Detta bedöms i de flesta fall inte ha ett allmänintresse och ska därför hanteras internt i respektive verksamhet och inte genom visselblåsarfunktionen.

När kan visselblåsarfunktionen användas?
Funktionen kan användas om du misstänker att någon inom Marks kommun har begått ett allvarligt fel eller oegentlighet. Sådana allvarliga fel och oegentligheter kan exempelvis vara muta, bedrägeri, stöld, jäv, olämplig bisyssla eller en situation där någon får privat vinning eller fördel på grund av sin befattning. Det kan också handla om närstående som gynnas, lagbrott eller allvarliga avvikelser från interna riktlinjer och regler i tjänsten.

Vilket skydd finns för dig som rapporterar?
Skyddet innebär att det är förbjudet för Marks kommun att vidta någon form av repressalier mot dig och exempelvis får det inte leda till att du sägs upp, omplaceras, får ändrade arbetsuppgifter eller att du inte befordras. Kommunen får inte heller hindra eller försöka hindra rapporteringen. Skyddet gäller även om du vänder dig till ditt fackförbund för samråd kring rapporteringen. Om kommunen skulle bryta mot detta, kan kommunen bli skadeståndsansvarig.

Uppgifter om dig som rapporterar är skyddade av sekretess och du kan vara anonym. Även andra enskilda personer i rapporten kan skyddas av sekretess.

Du som rapporterar ska ha en tro på att informationen du lämnar är sann för att skyddet ska gälla. Skyddet gäller således inte vid medvetet falsk rapportering. Om du medvetet rapporterar falsk information kan sanktioner vidtas.

Om du har rapporterat anonymt, får kommunen inte vidta några åtgärder för att undersöka vem du är.

Mer information

Mer information om visselblåsarfunktionen hittar du via länken nedan.

Publicerad av: Marks kommun