Personuppgiftslagen

Senast uppdaterad den 10 januari 2016

Personuppgiftslagen (PuL) gäller sedan den 24 oktober 1998 och innehåller bestämmelser som skyddar människor mot att deras personliga integritet kränks när personuppgifter behandlas.

Sedan 2007 har PuL ändrats på så sätt att PuL:s hanteringsregler inte gäller för behandling av personuppgifter i ostrukturerad form inom myndigheten. Detta innebär att det är tillåtet med personuppgifter i löpande text i ordbehandlingsprogram, i löpande text på Internet, i ljud- och bildupptagningar samt i e-post. Behandlingen av personuppgifterna är tillåten så länge den inte kränker den personliga integriteten.

De personuppgifter som du till exempel lämnar i samband med en ansökan eller anmälan hos Marks kommun kommer att registreras och användas för att ta hand om ditt ärende. Genom att skicka in exempelvis en ansökan/anmälan medger du också att informationen får lagras, sparas och bearbetas i register av personuppgiftsansvarig.

Att få ut uppgifter

Om uppgifterna inte är sekretessbelagda ligger de under offentlighetsprincipen men uppgifterna kommer bara användas för det ändamål som du lämnat dem för. Enligt lagen har du en gång per år rätt att skriftligen begära ut vilka av dina personuppgifter som behandlas av Marks kommun. Detta gör du på adressen:

Marks kommun
511 80 Kinna

På denna adress kan du också begära rättelse av dina personuppgifter.

Publicerad av: Marks kommun