Information om personuppgiftsbehandling i Marks kommun

Senast uppdaterad den 29 april 2022

Marks kommun behandlar personuppgifter för att kunna fullgöra sina skyldigheter och åtaganden mot invånare, fastighetsägare, näringsidkare och myndigheter. Behandlingen sker i enlighet med EU:s dataskyddsförordning.

Varje nämnd och bolag i kommunen är personuppgiftsansvarig och därmed ytterst ansvarig för sin behandling av personuppgifter.

Kommunen måste alltid ha rättsligt stöd för att få behandla personuppgifter. En myndighet får alltid behandla de uppgifter som är nödvändiga för att utföra sina lagstadgade uppgifter. I andra fall kan ett avtal med en person vara en grund för att få behandla dennes uppgifter, eller att kommunen utför en uppgift av allmänt intresse som följer av lag. Om det inte finns något sådant stöd för att behandla, får kommunen behandla personuppgifter endast om du som enskild samtycker till det. Ett samtycke måste vara frivilligt och kan när som helst återkallas av den som har lämnat det.

De personuppgifter som du exempelvis lämnar i samband med en ansökan till Marks kommun, kommer att registreras och behandlas för att kommunen ska kunna ta hand om ditt ärende.

När personuppgifter samlas in, ska det anges vad de ska användas till. Personuppgifterna får sedan inte behandlas för något annat ändamål.

Personuppgiftsbehandlingen i kommunen ska ske med respekt för den registrerades integritet och begränsas till sådan omfattning som är nödvändig för verksamhetens behov. Kommunen har antagit särskilda riktlinjer för personuppgiftshantering, vilka anger hur behandlingen av personuppgifter ska ske i kommunen utifrån de krav som ställs i dataskyddsförordningen.

Information och registerutdrag

Om kommunen behandlar personuppgifter om dig, ska kommunen ge dig information om det. Du som registrerad har också rätt att begära tillgång till de personuppgifter som kommunen behandlar om dig.

Korrekta personuppgifter

Personuppgifter som kommunen hanterar ska vara korrekta. Om det skulle förekomma någon personuppgift som är felaktig, ska den omgående rättas.

Personuppgifter ska inte lagras längre tid än nödvändigt

Personuppgifter får inte sparas längre än vad som behövs utifrån ändamålet med behandlingen. När ändamålet är uppnått ska arkivering, gallring eller avidentifiering av personuppgifterna alltid övervägas med beaktande av de dokumenthanteringsplaner som gäller inom Marks kommun.

Kontakt, frågor eller mer information

Har du frågor kring Marks kommuns behandling av personuppgifter, vänd dig då till Marks kommun, 511 80 Kinna, mejl ks@mark.se eller telefon växel 0320 21 70 00.

För kontakt med kommunens dataskyddsombud:

Du når dataskyddsombudet via mejl dso@borasregionen.se.

Mark ingår i en samverkan med Sjuhärads kommunalförbund, Boråsregionen kring dataskyddsarbetet.

 

För kontakt med tillsynsmyndighet

Om du har invändningar mot hur kommunen hanterar dina personuppgifter kan du lämna klagomål till Integritetsskyddsmyndigheten som är tillsynsmyndighet.

Publicerad av: Marks kommun