Tillgänglighetsredogörelse

Senast uppdaterad den 22 september 2020

Marks kommun står bakom den här webbplatsen. Vi vill att så många som möjligt ska kunna använda webbplatsen. Det här dokumentet beskriver hur mark.se uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, eventuella kända tillgänglighetsproblem och hur du kan rapportera brister till oss så att vi kan åtgärda dem.

Hur tillgänglig är webbplatsen?

Vi är medvetna om att delar av webbplatsen inte är helt tillgängliga. För mer information, se avsnittet nedan om innehåll som inte är tillgängligt.

Vad kan du göra om du inte kan använda delar av webbplatsen?

Om du behöver innehåll från mark.se som inte är tillgängligt för dig, men som är undantaget från lagens tillämpningsområde enligt beskrivning nedan, kan du meddela oss via formuläret längst ned på den här sidan. Svarstiden är normalt tre arbetsdagar. Du kan också kontakta oss på följande sätt: skicka e-post till ks@mark.se eller ring 0320 21 70 00 och begär att få tala med kommunikationsenheten.

Rapportera brister i webbplatsens tillgänglighet

Vi strävar hela tiden efter att förbättra webbplatsens tillgänglighet. Om du upptäcker problem som inte är beskrivna på den här sidan, eller om du anser att vi inte uppfyller lagens krav, meddela oss så att vi får veta att problemet finns.

Tillsyn

Myndigheten för digital förvaltning har ansvaret för tillsyn för lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Om du inte är nöjd med hur vi hanterar dina synpunkter kan du kontakta Myndigheten för digital förvaltning och påtala det: https://www.digg.se/tdosanmalan

Teknisk information om webbplatsens tillgänglighet

Den här webbplatsen är delvis inte förenlig med lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Otillgängliga delar beskrivs nedan.

Innehåll som inte är tillgängligt

Det innehåll som beskrivs nedan är på ett eller annat sätt inte helt tillgängligt.

  • En del bilder saknar tillräcklig beskrivning. Vissa bilder innehåller text som inte är beskriven.
  • Filmer saknar alternativa sätt att ta till sig informationen såsom syntolkning och i vissa fall text.
  • Det saknas stöd för att fylla i formulär.
  • I mindre skärmar eller vid förstoring kan sammanhang och information gå förlorad. Det kan också vara svårt att förstora texter eller förändra avstånd.
  • Texter kan vara svåra att läsa då vissa färgval har för låga kontraster.
  • Det saknas tillräcklig struktur för rubriker och sektioner, vilket kan göra det svårt att navigera.
  • Alla PDF:er är inte tillgängliga och en del dokument är publicerade i andra format som kan kräva en viss typ av programvara.
  • Vissa PDF:er är inte korrekt gjorda (taggade) för att fungera med skärmläsare och läsordningen kan därför bli felaktig.
  • Vår ambition är att ha åtgärdat alla kända tillgänglighetsproblem när vi lanserar vår nya webbplats 2024. Redaktionella tillgänglighetsproblem arbetar vi löpande med att åtgärda.

Oskäligt betungande anpassning

Marks kommun åberopar undantag för oskäligt betungande anpassning enligt 12 § lagen om tillgänglighet till digital offentlig service för www.mark.se

Marks kommun kommer att lansera en ny webbplats under 2024 som till hög grad uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service.

Med Marks kommuns begränsade organisation och resurser samt de kostnader som anpassning av nuvarande plattformen skulle medföra, jämfört med de fördelar som anpassning skulle innebära för användarna under en begränsad till fram tills ny webbplats är på plats, har vi bedömt att återstående anpassningar av webbplatsen är oskäligt betungande för kommunen i dagsläget. Vid anpassning som är oskäligt betungande gäller undantag från att uppfylla kraven i lagen om tillgänglighet till digital offentlig service enligt vad som anges i 12 §.

Hur vi testat webbplatsen

Vi har gjort en självskattning (intern testning) av mark.se

Senaste bedömningen gjordes den 9 september 2020.

Kontaktformulär

Ärende

Information om hur vi behandlar dina personuppgifter

Genom att meddela oss genom det här formuläret kommer ditt namn, e-postadress och andra personuppgifter som du lämnar att behandlas med ändamålet att hantera din begäran om tillgängliggörande av digital service eller ditt meddelande om att det finns brister i tillgängligheten på www.mark.se och www.upplevmark.com. Kommunen behandlar personuppgifterna för att kunna fullgöra rättslig förpliktelse som följer av lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Berörd personal inom kommunen kommer att ta del av uppgifterna. Det som skickas till kommunen kan bli offentligt och får då begäras ut av vem som helst så länge det inte hindras av sekretess. Kommunstyrelsen i Marks kommun är personuppgiftsansvarig för behandlingen. För mer information om personuppgiftsbehandlingen, läs här: Personuppgiftsbehandling 

Publicerad av: Marks kommun