Anslagstavla

Här tar du del av Marks kommuns anslagstavla. Här tillkännages kommunala beslut för både kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och övriga nämnder. Det finns också information om kommande sammanträden och kungörelser.

Vad som publiceras på anslagstavlan styrs av kommunallagen. 

Vill du ha anslagen utskrivna är du välkommen till kontaktcenter i kommunhuset, Boråsvägen 40 i Kinna, så hjälper vi dig.   

Läs mer:

Vad betyder det att ett protokoll tillkännages på anslagstavlan?

Vad betyder det att ett delegationsbeslut tillkännages på anslagstavla?

Vad är en kungörelse?

 

Kommande sammanträden
Justerade protokoll
Information: Överklaga beslut


Överklagande av beslut – laglighetsprövning

Kommunala beslut kan överklagas genom laglighetsprövning. Domstolen prövar då om beslutet är lagligt eller inte, men någon lämplighetsprövning sker inte. I vissa fall finns i lag eller annan författning särskilda bestämmelser om överklagande och då gäller det i stället för laglighetsprövningen och då kan även beslutets lämplighet prövas.

Laglighetsprövning
Alla som är medlemmar i kommunen kan överklaga, dvs. de som är folkbokförda i kommunen, äger fast egendom i kommunen eller är taxerad till kommunalskatt i kommunen.

Överklagandet ska ske skriftligt och skickas direkt till Förvaltningsrätten i Jönköping, Box 2201, 550 02 Jönköping. För att överklagandet ska kunna prövas ska det ha kommit till förvaltningsrätten inom tre veckor från den dag då det tillkännagavs på kommunens anslagstavla att protokollet över beslutet justerats.

Ett överklagat beslut ska upphävas om:

  1. det inte har kommit till på lagligt sätt, 
  2. beslutet rör något som inte är en angelägenhet för kommunen,
  3. det organ som har fattat beslutet inte har haft rätt att göra det, eller 
  4. beslutet annars strider mot lag eller annan författning. 


Något annat beslut får inte sättas i det överklagade beslutets ställe. Om ett fel har saknat betydelse för ärendets utgång, behöver beslutet inte upphävas. Detsamma gäller om beslutet har förlorat sin betydelse till följd av senare inträffade förhållanden. Vid prövningen av överklagandet får inte beaktas andra omständigheter än sådana som klaganden har hänvisat till före överklagandetidens utgång.

Ange i överklagandet vilket beslut som du överklagar, uppge ditt namn, personnummer och postadress samt tala om varför du anser att beslutet är oriktigt. Underteckna också överklagandet.

Behöver du fler upplysningar om hur man överklagar kan du vända dig till kommunen.

Kungörelser
Delegationsbeslut - som inte anmäls till nämnd och därmed inte finns i nämndens protokoll
Anslag från kommunalförbund och samordningsförbund

Publicerad av: Marks kommun