Information om anslagstavlan

Senast uppdaterad den 15 december 2017

Vad som publiceras på anslagstavlan är styrt i lagen. Här får du mer information om protokoll, delegationsbeslut och kungörelser.

Vad betyder det att ett protokoll tillkännages på anslagstavlan?

När ett protokoll tillkännages på anslagstavlan innebär det att det finns möjlighet att överklaga de beslut som anges i protokollet. Du har möjlighet att överklaga ett beslut 21 dagar (3 veckor) från och med den dag då protokollet publicerades på anslagstavlan. Om beslutet då inte överklagats får det laga kraft och är sedan gällande.

Vad betyder det att ett delegationsbeslut tillkännages på anslagstavla?

Delegationsbeslut anmäls normalt till nämnden och tas med i protokollet från nämndens sammanträde. Det finns även möjlighet att tillkännage ett delegationsbeslut direkt på anslagstavlan och det tas då inte med i nämndens protokoll. När ett delegationsbeslut tillkännages på anslagstavlan innebär det att det finns möjlighet att överklaga det beslutet. Du har möjlighet att överklaga beslutet 21 dagar (3 veckor) från och med den dag då beslutet publicerades på anslagstavlan. Om beslutet då inte överklagats får det laga kraft och är sedan gällande.

Vad är en kungörelse?

En kungörelse är ett offentligt meddelande till allmänheten. Syftet med kungörelse är att göra något känt, exempelvis kommunala föreskrifter. Det kan även vara att nå alla som berörs av ett ärende, så att de kan framföra sina synpunkter eller eventuellt överklaga.

Publicerad av: Marks kommun