Ekonomi

Senast uppdaterad den 15 april 2019

Bolagets uppdrag att utveckla och förvalta kommunens stadsnät för elektronisk fiberkommunikation har fortsatt under 2018.

 

Klicka på länkarna för att komma direkt till önskat avsnitt

Resultat

Resultatet för 2018, före bokslutsdispositioner och skatt, blev en vinst om 9,4 mnkr. Detta är 6 mnkr högre än budget och 28,8 mnkr bättre än föregående år. Det bättre resultatet jämfört med föregående år beror till övervägande del på att det år 2017 gjordes en nedskrivning på 21 mnkr. Det bättre resultatet i jämförelse mot budget beror till största delen på högre el- och elcertifikatpriser samt årets försäljning av elcertifikat och utsläppsrätter. Stadsnätsverksamhetens resultat är nästan 0,5 mnkr bättre än beräknad budget och detta beror på till stor del på ökade intäkter från tjänsteleverantörer och lägre avskrivningskostnader.

Till sidans topp

Intäkter

Fjärrvärmeintäktema har varit 68,9 mnkr och har i stort sett följt budget och har varit 2 % högre än 2017. Försäljningen av fjärrvärme, ånga och el har varit 105,1 GWh och detta är nästan 2 % högre än 2017.

Elintäktema har varit 3,8 mnkr högre än budget och detta beror till största delen på högre el- och elcertifikatpriser samt årets försäljning av elcertifikat. Även intäkter från utsläppsrätter har varit  1,4 mnkr bättre än budget som till stor del beror på försäljning av utsläppsrätter under året. Övriga rörelseintäkter inom fjärrvärmeverksamheten har varit nästan 2,6 mnkr och detta är 1,6 mnkr mindre än 2017 vilket beror på under året färre utförda entreprenadarbeten åt kommunkoncernen. 

Årets intäkter för fiberverksamheten har följt budget avseende stadsnätsanslutningar medan intäkter från tjänsteleverantörer ligger 1 mnkr över budget. Intäkterna från Marks kommun för datakommunikationstjänster har varit O,7 mnkr lägre än budget på grund av senarelagt underhåll på förvaltningsnätet. Senareläggningen beror på att val av tekniska standarder inte blev klara förrän långt in på året, utifrån den pågående dialogen kring ett utökat uppdrag åt kommunen inom IT-infrastrukturområdet.

Till sidans topp

Kostnader

Bränslekostnaderna har varit nästan 1,5 mnkr högre än budget och detta beror bland annat på högre biobränslepriser, en sämre teknisk verkningsgrad i pannor och högre produktion med briketter. 

Summan av bolagets externa kostnader och tjänster uppgick till 20,2 mnkr och detta är nästan 2,5 mnkr högre än budget. Detta beror på högre kundanslutningskostnader för fjärrvärme, högre elkostnader, fler reparationer samt ökat underhåll av pannor och fjärrvärmeledningar. Kostnaden för kundutrustning placerad hos stadsnätskunder har också ökat i jämförelse mot budget. 

Personalkostnaderna för 2018 uppgick till 16 mnkr vilket är 1,1 mnkr lägre än budget och 2,1 % högre i jämförelse med föregående år. Den lägre personalkostnaden för året beror bland annat på vakanser inom fjärrvärmedriften, mindre övertid och lägre sjukfrånvaro. 

Avskrivningskostnaderna för bolaget blev nästan 1,7 mnkr lägre än budget. Till största delen beror detta på den återföring av nedskrivning från 2017, om 1,1 mnkr, som ej var nedräknad i budget och på senareläggning av investeringsprojekt inom stadsnätsverksamheten. Räntekostnaderna för året ligger i nivå med budget

Till sidans topp

Anläggningarnas värde

Marks kommun har beslutat om ett avkastningskrav på 3% på eget kapital för Mark Kraftvärme AB vilket bolaget utgår ifrån i planeringen vid utbyggnaden av fjärrvärme och stadsnät. Förutom avkastningskravet från kommunen tillämpar bolaget redovisningsregelverket K3. Enligt K3-modellen ska bolaget göra en nedskrivningsprövning av materiella anläggningstillgångar utifrån modellen och dess krav på långvarig marknadsavkastning. 

En nedskrivningsprövning av bolagets tillgångar har gjorts för året och prövningen visar att det inte finns något nedskrivningsbehov.

Till sidans topp

Bolagsstyrning

Styrelsens ledamöter och suppleanter utses ytterst av kommunfullmäktige i Marks kommun men anmäls på Marks Kraftvärme AB:s årsstämma. Även om årsstämman formellt utser styrelseledamöterna varje år så väljs styrelseledamöterna och suppleanterna i praktiken normalt för samma tidsperiod som gäller för de allmänna valen. Styrelsen upprättar årligen en arbetsordning i enlighet med aktiebolagslagen. Årligen upprättas också en instruktion till VD.

Till sidans topp

Resultat och ställning

Resultatet före bokslutsdispositioner uppgår till 9,4 mnkr. Efter bokslutsdispositioner uppgår årets resultat till -15 tkr vilket i sin tur betyder att bolagets fria egna kapital nu uppgår till 24,4 mnkr.

Soliditeten för år 2018 blev 27,7% och balansomslutningen är 440 mnkr. Närmare detaljer framgår av bolagets resultat- och balansräkning med tillhörande noter. Budgeten för 2019 är beräknad att ge ett överskott om 5 mnkr.

Publicerad av: Marks kommun