Verksamhet

Senast uppdaterad den 23 april 2019

Mark Kraftvärme AB med säte i Marks kommun producerar och försäljer fjärrvärme och fjärrånga samt service till kunderna och dessutom produceras el till elnätet.

Fjärrvärme finns i Fritsla, Kinna, Skene, Örby och i Hyssna. Produktionen sker från Assbergsverket i Skene, Snickarens Panncentral i Kinna, Fritsla Panncentral i centrala Fritsla och Hyssna Panncentral. Därtill finns en reservcentral i Skene Lasarett och en reservanläggning i Örby Pumpstation.

Mark Kraftvärme AB har under året fortsatt uppdraget med att utveckla och förvalta kommunens stadsnät för elektronisk fiberkommunikation. Detta utförs genom utbyggnad av fibernätet inom kommunen. Samarbetet mellan Mark Kraftvärme  AB, Marks Bostads AB och kommunens fiberföreningar kommer att medverka till att många fler inom kommunen kommer att ha tillgång till öppet fibernät inom några år. Bolaget sköter även driften och underhållet av kommunkoncernens interna förvaltningsnät för datakommunikation mellan orter och byggnader.

Klicka på länkarna för att komma direkt till önskat avsnitt

Verksamheten under räkenskapsåret

Mark Kraftvärme AB:s verksamhet har under året som vanligt fungerat mycket säkert och har levererat värme och ånga enligt de behov som kunderna har haft. Elproduktionen är beroende av värmeförbrukningen och ångleveranserna vilket påverkar mängden producerad el. Sjutton stycken nya fjärrvärmeanslutningar har gjorts under året. 

Bolaget har sedan 2015-07-01 arbetat vidare med delar av kommunens IT-infrastruktur enligt avtal där Mark Kraftvärme AB köpt kommunens befintliga fiber, kanalisation och delar av den aktiva utrustningen. I samband med köpet tecknades ett drift- och underhållsavtal med kommunen där bolaget sköter driften och underhållet av kommunkoncernens fiberbaserade förvaltningsnät för datakommunikation mellan orter och byggnader. 

Utbyggnaden av stadsnätet har under året utförts i centralorterna Kinna, Skene, Örby, Horred och Rydal och totalt är nu närmare 2 050 villor, cirka 300 lägenheter hos privata hyresvärdar och närmare 120 lokal- och industrifastigheter driftsatta i stadsnätet. Bolaget har dessutom anslutit större delen av Marks Bostads AB:s 3 600 lägenheter till stadsnätet, där det nu i ytterområdena återstår runt 300 lägenheter att ansluta till stadsnätet

Till sidans topp

Personal

Personalkostnaderna för 2018 uppgick till 16 mnkr vilket är närmare 1,1 mnkr lägre än budget och 2,1% högre i jämförelse med föregående år. Sjukfrånvaron (i procent av de anställdas sammanlagda ordinarie arbetstid) har varit 2,7 % och detta kan jämföras med föregående år då sjukfrånvaron var 6,2%.

Till sidans topp

Produktion

Produktionen har uppgått till 126,3 GWh (jämfört med 2017 då denna siffra var 124,9 GWh) och fördelningen mellan de olika produktionsenheterna har varit: Assberg  95,7 %, Snickarens panncentral 1,6 %, Fritsla panncentral 1,6 % och Hyssna panncentral 1,1%. Totalt har produktionen till 99,4 % gjorts med fossilfritt bränsle. Produktionen av el har uppgått till 10,8 GWh vilket är mindre än den planerade produktionen på 12 GWh. Den lägre elproduktionen beror till stor del på stängningen av turbinen en månad tidigare än normalt på grund av för lågt värmeunderlag.

Till sidans topp

Miljö

Mark Kraftvärme AB har fyra tillståndspliktiga anläggningar i Mark: Assbergsverket i Skene, Snickarens Panncentral i Kinna, Fritsla Panncentral och Hyssna Panncentral. Tillståndsvillkoren för Assbergsverket gäller maximalt utsläpp av stoft, CO- och NOx-värden i rökgasen, utsläpp av kondensatvatten samt ljudnivån vid närliggande bostäder. 

Under året har förbrukningen av eldningsoija uppgått till 84 m3, vilket gör att bolaget har producerat fossilfri fjärrvärme till 99,4 %. Utsläpp av fossilt CO2 har uppgått till 2,1 gram per försåld KWh.

Fossilandelen för fjärrvärmeproduktionen är en av de lägsta som bolaget haft i produktionen under de senaste åren och detta beror till största delen på få större driftstörningar.

Askan från bioeldningen har, under 2018, genom Askungen Vital AB:s försorg spridits i skogarna, totalt 800 ton, vilket är 99,1% av all producerad aska från bioeldningen och resterande aska har transporterats till Sobacken för deponi. Mark Kraftvärme AB säljer all produktion av värme, ånga och el som Bra Miljöval vilket bolaget är nästan ensamma om i hela Sverige.

Till sidans topp

Distribution

Fjärrvärmenätet är 78,4 kilometer långt och förhållandevis nytt. Kontrollen av fjärrvärmenätet sker kontinuerligt genom att ventilbrunnnar underhålls och fjärrvärmeledningarna motståndskontrolleras. Fjärrvärmevattnet behandlas med medel som förhindrar rostangrepp på mediarör och dessutom tillsätts en grön färg som gör det möjligt att upptäcka läckage i brunnar och på kundernas fjärrvärmecentraler. 

Reparation och utbyte av äldre fjärrvärmeledningar har gjorts under året. Totalkostnaden för årets fjärrvärmenätsreparationer har uppgått till 0,9 mnkr. Detta är cirka 0,45 % i underhållskostnad av den totala kulvertinvesteringen sedan fjärrvärmestarten i kommunen. 

Fiberverksamheten har under året grävt ner 44 kilometer fiberslang runt om i kommunen. Grävningen har mestadels genomförts i villaområden och då i centrala Kinna, Skene, Örby, Horred, Rydal och i Örby Krok. Årets fiberutbyggnad har medfört att bolaget har klart fiberanslutningarna utifrån den planerade utbyggnadsplanen från 2015. Varken Horred, Rydal, Örby Krok eller Haby fanns med i de ursprungliga planerna för fiberutbyggnad i bolaget och därför fottsätter utbyggnaden under 2019.  

Till sidans topp

Kunder

Under året har bolaget anslutit totalt sjutton stycken nya fastigheter till fjärrvärmenätet vilket kan jämföras med bolagets mål om tio stycken nya anslutningar per år. Fördelningen av försäljning till olika fjärrvärmekundsanläggningar är: hyreshus 40,4 %, offentliga lokaler 17,1 %, industrier 16,6 %, privata lokaler 13,8 % och villor 12,1 %. 

Vid årsskiftet fanns 2 374 stycken inkomna avtal om anslutning till Mark Kraftvärme AB:s stadsnät. Avtalen omfattar anslutningspunkter av 2 209 stycken villafastigheter, 290 stycken lägenheter hos privata hyresvärdar och 186 stycken lokal- och industrifastigheter och av dessa är totalt 2 453 färdigställda. Av Marks Bostads AB:s totalt cirka 3 600 stycken lägenheter, med vilka bolaget har avtal om att ansluta, är 3 270 anslutna och i drift.

Till sidans topp

Försäljning

Graddagarna har under 2018 varit 94 % av ett normalår vilket är en bra siffra för bolagets möjlighet att sälja fjärrvärme. Försäljningen av fjärrvärme och ånga har kommit upp till 99,3% av budget och har varit nästan 2 % högre än föregående år. Försäljningen av fjärrvärme har uppgått till 87,1 GWh och försäljningen av ånga har uppgått till 7,2 GWh. Försäljningen av el har uppgått till 10,8 GWh, vilket är i samma nivå som de genomsnittliga resultaten de senaste åren, men 1,2 GWh lägre än budget. Den lägre elproduktionen beror till stor del på stängningen av turbinen en månad tidigare än normalt på grund av det varma vädret under sommaren. 

Försäljningen från fiberverksamheten bygger på avtal med fastighetsägare av villor, flerfamiljshus, lokaler och industrier och där intäkterna kommer från stadsnätstjänster såsom uthyrning av svartfiber, förvaltning av Marks kommuns förvaltningsnät, fibertjänster åt tjänsteleverantörer och fiberanslutningsintäkter.

Till sidans topp

Investeringar

Fjärrvärmeverksamhetens investeringar för 2018 om 1,8 mnkr avser köp av byggnad Hyssna panncentral, installerad solcellsanläggning (effekt 21,1 KW) samt gjorda fjärrvärmeförtätningar. 

Stadsnätsverksamheten har under året investerat i fiberutbyggnad i större delen av centralorterna Kinna, Skene, Örby, Horred, Rydal och i Örby Krok. Fiberverksamhetens totala investeringskostnad för 2018 är 40 mnkr. Färdigställandet möjliggör för tjänsteleverantörer att leverera bredbandstjänster såsom internet, tv och telefoni till bolagets stadsnätskunder.

Till sidans topp

Pågående investeringar

Pågående fiberutbyggnadsprojekt kommer under 2019 att färdigställas i Örby Krok och i Haby.

Till sidans topp

Publicerad av: Marks kommun