Ordlista

Senast uppdaterad den 15 april 2019

Här finns en ordlista med förklaringar på ord som du stöter på i årsredovisningen.

Energi och miljö

Biobränslen

Förnyelsebara bränslen. Hit räknas olika former av växtmaterial som används för energiändamål, t ex tallolja, beckolja, träpellets, energiskog (salix), sågspån, skogsflis, bark.

CO2 - Koldioxid

Koldioxid från fossila bränslen ger ett nettotillskott till atmosfären och ökar därmed växt- huseffekten. Koldioxid från till exempel biobränslen ger inget nettotillskott och bidrar inte heller till växthuseffekten.

Effekt

Arbetskapacitet, arbete eller energi per tidsenhet. Uttrycks i watt (W).

Effekt är energi per tidsenhet 1 kW (kilowatt) = 1 000 W (watt) 1 MW (megawatt) = 1 000 kW (kilowatt) 1 GW (gigawatt) = 1 000 000 kW (kilowatt).

Energi

Ett mått på det arbete som uträttas under en viss tid, produkten av effekt och tid. Energi uttrycks i wattimmar (Wh).

Energi är effekt x tid. 1 kWh (kilowattimme) = 1 kW under 1 timme 1 MWh (megawattimme) = 1 000 kWh 1 GWh (gigawattimme) = 1 000 000 kWh

1 kWh är den energi som förbrukas vid en kort dusch om 2,5 min. 1 MWh är den årsenergi som används för att värma upp ett förråd på 6 m2. 1 GWh är den energi som går åt att värme 50 villor under ett år.

Fjärrvärme

Fjärrvärme från MKVABs anläggningar pumpas ut till fastigheterna via ett rörledningssystem. När värmen i vattnet växlats över till husets eget värme- och varmvattensystem, pumpas fjärrvärme- vattnet tillbaka för att värmas upp på nytt.

El

El produceras i värmekraftverket och överförs till Vattenfall Eldistributions AB:s elnät.

Nox - Kväveoxider

Bildas vid förbränning, bidrar till försurning, övergödning och bildning av marknära ozon.

Stoft

Bildas vid ofullständig förbränning. På stoft- partiklarna fastnar ofta miljögifter, tungmetaller, kol- väten och dioxiner etc som på detta sätt sprids med rökgasutsläppen.

Kraftvärmeverk

Verk som producerar både fjärrvärme och el.

Stadsnät

Elektronisk fiberkommunikaiton

Är en beskrivning av vårt stadsnät där elektronisk kommunikation sker via fibernät. Beskrivningen bygger på begreppet elektronisk kommunikation, vilket omfattar kommunikationsnät och kommunikationstjänster, samt en beskrivning av att den elektroniska kommunikationen sker via optisk fiber i vårt stadsnät.

Tjänsteleverantör

De leverantörer som levererar internet-, telefoni-, tv- och övriga tilläggstjänster i vårt öppna stadsnät, där Mark Kraftvärme AB tillhandahåller uppkoppling medan tjänsterna tillhandahålls av tjänste- leverantörer på kommersiella villkor.

Kanalisation

Anordning som bereder utrymme och skydd för ledningar och som underlättar deras installation. Det kan vara t.ex. slang, rör, tunnlar, ledningsstolpar, master och antenner. (Post- och telestyrelsen "IT-infrastruktur i Sverige" (2002)).

Ekonomi

Aktiekapital:

Av ägaren i bolaget insatta medel.

Anläggningstillgångar

Fast och lös egendom som avses att behållas lång tid (stadigvarande).

Avskrivningar enligt plan

En planmässig värde- nedsättning av anläggningstillgångar motsvarande anläggningens ekonomiska livslängd.

Förutbetald intäkt/kostnad

Intäkt/kostnad som betalas under räkenskapsåret men som avser påföl- jande år.

Kortfristiga skulder

Skulder som skall betalas inom ett år.

Långfristiga skulder

Skulder som skall betalas på längre tid än ett år.

Nedskrivning av materiella anläggningstillgångar

När det finns en indikation på att en tillgångs värde minskat, görs en prövning av nedskrivningsbehov. Har tillgången ett återvinningsvärde som är lägre än det redovisade värdet, skrivs den ner till återvinningsvärdet. För tillgångar, som tidigare skrivits ner görs per varje balansdag en prövning av om återföring bör göras.

Omsättningstillgångar

Tillgångar i form av likvida medel (kassa och bank) eller tillgångar som på kort tid kan omvandlas till likvida medel.

Reservfond

Lagstadgad avsättning av vinstmedel.

Soliditet

Eget kapital och obeskattade reserver (med avdrag för uppskjuten skatt) i förhållande till balans- omslutningen.

Upplupen intäkt

Intäkt som betalas efter räken- skapsårets utgång men som avser räkenskapsåret.

Upplupen kostnad

Kostnad som avser räkenskaps- året men som betalas påföljande år.

Publicerad av: Marks kommun