Ekonomi

Senast uppdaterad den 15 april 2019

Resultatet före bokslutsdispositioner och skatt blev -97 818 kronor (föregående år 8 311 041 kronor), efter bokslutsdispositioner och skatt -143 685 kronor. Soliditeten ökade från 59,2 % till 66,0 %.

Flerårsöversikt

  2018 2017 2016 2015
Nettoomsättning (tkr) 3 893 5 382 9 294 9 405
Resultat efter finansiella poster (tkr) -98 8 311 -1 757    573
Soliditet 66,0% 59,2% 37,9% 37,9%

 

Förändring i eget kapital

  Aktiekapital Reservfond Fritt eget kapital Summa
Eget kapital 31 december 2017 5 000 000 800 617 13 286 357 19 086 974
Årets resultat 2018     -143 685            -143 685
Eget kapital 31 december 2018 5 000 000 800 617 13 142 672    18 943 289

 

Resultatdisposition

Till årsstämmans förfogande står följande vinstmedel:

Balanserat resultat 13 286 357
Årets vinst      -143 685
Totalt 13 142 672

 

Styrelsen och verkställande direktören föreslår att vinstmedlen disponeras enligt följande:

Balanseras i ny räkning 13 142 672
Totalt 13 142 672 

Publicerad av: Marks kommun