Väsentliga händelser under räkenskapsåret

Senast uppdaterad den 11 juni 2019

Utredning av oljeförorening

På bolagets fastighet Rydal 2:11 har tidigare konstaterats en oljeförorening. Kommunstyrelsen har föregående år fattat beslut att Marks kommun, genom kommunstyrelsen, åtar sig huvudmannaskapet för genomförandet av utredningen av det förorenade området på fastigheten. Åtagandet villkoras av att statligt bidrag för projektets genomförande beviljas.

Frågan om sanering av oljeföroreningen har fortsatt varit aktuell under året. Beskedet från Länsstyrelsen var först att något statligt bidrag inte beviljas för 2018, men att Rydalsfastigheten är det högst prioriterade objektet att genomföra en kartläggning/förstudie under 2019.

Därefter har Länsstyrelsen lämnat ett nytt besked som anger att Länsstyrelsen via Naturvårdsverket kan bevilja en förstudie med full ersättning under förutsättning att Marks kommun tar på sig projektledaransvaret och garanterar att förstudien kan slutföras under 2018.

Marks kommun utsåg därefter en projektledare för förstudien och en upphandling gjordes av konsult, vilken har genomfört provtagningar av oljeföroreningen under hösten. Konsultbolaget lämnade en muntlig redovisning under december 2018. En fullständig rapport levereras i februari 2019, vilken också delges Länsstyrelsen i Västra Götalands län samt Naturvårdsverket. Därefter vidtar en ansökan om statlig sanering av området. Eventuella beslut om sanering av området kan som tidigast lämnas under 2019. 

Avveckling av bolaget

Under 2016 fattades beslut om avveckling av Marks Fastighets AB, men situationen kring oljeföroreningen i Rydal gör att bolagets avveckling har flyttats fram. Målsättningen är emellertid fortfarande att fastigheterna ska säljas.

Hyresgästen i fastigheten Assberg 1:82 har i ett tidigare skede erbjudits att köpa fastigheten, men avböjt köp. Vd har därefter, med stöd av fastighetsmäklare, fortsatt arbetet med att hitta en köpare till fastigheten. 

Utveckling av Rydals konferenscenter

Marks kommun är den i dagsläget dominerande kunden i Rydals konferenscenter. För att förbättra servicenivån kring förhyrningen av konferensdelen har kommunen anställt en konferensvärd.

Marks Fastighets AB har under 2018 gjort en översyn av prisnivåerna för den externa uthyrningen samt lagt grunden för en utökad konferensverksamhet.

Målsättningen är att den externa uthyrningen ska öka samt också att det ska ske en successiv utveckling av konferensverksamheten. 

Övriga händelser

Investering i en ny ventilationsanläggning för konferensdelen i Rydalsfastigheten har genomförts under hösten 2018. Bland underhållsåtgärderna har ett antal fönster renoverats.

Arbetet med att förbättra utomhusmiljön kring Rydalsfastigheten (beställdes under 2017) färdigställdes under april 2018. Fyra st parkbänkar och en barnbänk har också beställts och levererats.

Ett arbete med att kartlägga tillgängligheten för funktionshindrade i Rydalsfastigheten har färdigställts. Mindre åtgärder enligt kartläggningen har påbörjats under 2018.

Föregående år genomfördes en investering i en ny fjärrvärmepanna i fastigheten i Rydal, med förhoppning om bland annat bättre driftekonomi. En utvärdering har genomförts under året.

I Rydalsfastigheten har också flera avtal tecknats under året:

  • Studio Ek Tableware hyr den s k Verkstaden.
  • Kultur och fritidsförvaltningen hyrde till att börja med fyra kontorsrum i det s k Kardrummet fr o m 2018-04-01, men minskade till tre kontorsrum fr o m 2018-07-01 för att vid årsskiftet avsluta förhyrningen.
  • Kultur och fritidsförvaltningen hyr en lokal för sanering och renovering av utställningen Maskinmakt.
  • Därutöver har ett antal mindre avtal tecknats.

Publicerad av: Marks kommun