Verksamheten

Senast uppdaterad den 25 april 2019

Marks Fastighets AB äger lokaler för industri och service som privata företag kan hyra in sig i. Företaget medverkar till att lösa lokalbehov när den privata fastighetsmarknaden för lokaler inte kan tillgodose behoven.

Marks Fastighets AB ska genom uthyrning främja sysselsättning och tillväxt i kommunen. Bolaget ska:

  • Tillhandahålla attraktiva lokaler
  • Vara kostnadseffektiv
  • Verka för att ha nöjda kunder

Bolagets fastigheter

Fastighetsbolagets innehav består vid årets slut av:

Rydal 2:11 i Rydal

Företagshus med 10 267 m² uthyrningsbar lokalyta i huvudbyggnaden.

Antal hyresavtal: 12

Till ovanstående till­kommer gamla bomullsmagasinet med 972 m².

Antal hyresavtal: 1

Assberg 1:82 i Skene

Höglager med 2 632 m² lokalyta

Antal hyresavtal: 1

Serviceåtaganden

I likhet med övriga bolag och nämnder i Marks kommun har Marks Fastighets AB antagit serviceåtaganden. Bland annat handlar det om att vara en diskussionspart vid lokalbehov hos företag och att vara en kompletterande part på fastighetsmarknaden. Åtagandet avser inte generella lösningar, utan att individuell prövning görs om medverkan till lösning av näringslivets lokalbehov. För de fastigheter Marks Fastighets AB redan äger gäller att full uthyrning eftersträvas.

Publicerad av: Marks kommun