Årsredovisning Marks kommun 2018

Senast uppdaterad den 15 april 2019

Årsredovisningen är kommunstyrelsens rapport till kommunfullmäktige om kommunens totala verksamhet och ekonomi under 2018. Den är också information till externa intressenter så som näringslivet, leverantörer, kreditgivare, samarbetspartners och andra offentliga myndigheter samt till kommuninvånarna.

Inledande ord

Lisa Dahlberg (S), Tomas Johansson (M) och kommundirektör Mats Lilienberg reflekterar över 2018.

Förvaltningsberättelse

Här ges en samlad beskrivning av verksamhetsåret 2018.

Ekonomisk redovisning

Redovisningsprinciper, analyser av det ekonomiska utfallet och finansiella rapporter.

Verksamhetsberättelse

Kort beskrivning av nämnders och bolags verksamheter under 2018 och ekonomi under åren 2015-2018.

Revision

I detta avsnitt finns revisionsberättelsen för 2018.

Publicerad av: Marks kommun