Finansiell analys, Spinnerskankoncernen

Senast uppdaterad den 15 april 2019

Spinnerskan i Mark är en bolagskoncern som bildades i december 2006. Marks kommun äger samtliga aktier i moderbolaget Spinnerskan i Mark AB. Moderbolagets uppgift är att äga och förvalta aktier och andelar i de helägda kommunala företagen Marks Bostads AB, Marks Fastighets AB samt Mark Kraftvärme AB.

För att analysera den finansiella ställningen för koncernen och dess ingående bolag jämförs följande nyckeltal:

  • Resultat efter finansiella poster
  • Avkastning enligt ägarens krav
  • Intäktsutveckling        
  • Soliditet
  • Upplåning. 

Nyckeltalen belyser lönsamheten i bolagen och hur väl de följer ägarens krav, hur stark betalningsförmågan är på lång sikt och vilka finansieringsbehov bolagen har.

Resultat och avkastning på eget kapital

Resultatmässigt lämnade koncernen ett överskott för 2018. Marks Bostads, AB som är det omsättningsmässigt största bolaget i koncernen, redovisade ett resultat efter finansiella poster på 10,2 mnkr, att jämföra med 21,9 mnkr föregående år. Direktavkastningen på totalt kapital var därmed 4,4 procent för 2018 och 4,8 procent i snitt över fyraårsperioden 2015–2018. Ägarens krav är att bolaget ska nå minst 4,0 procent direktavkastning på totalt kapital i snitt över fyra år vilket Marks Bostads AB uppfyllde med god marginal. Genomsnittligt resultat för fyraårsperioden blev 14,8 mnkr.

Mark Kraftvärme AB:s resultat efter finansiella poster uppgick till 9,4 mnkr, att jämföra med -19,4 mnkr föregående år. Den tydliga resultatförbättringen genererade en avkastning på eget kapital om 14,4 procent för 2018. För perioden 2015–2018 uppgick avkastningen till -4,9 procent. Ägarens krav är ställt som 3,0 procent avkastning på eget kapital i snitt över en fyraårsperiod och bolaget nådde därmed inte upp till kravet. Genomsnittligt resultat för fyraårsperioden blev -2,9 mnkr. 

För Marks Fastighets AB och moderbolaget Spinnerskan i Mark AB finns inga avkastningskrav. Resultatet för Marks Fastighets AB uppgick till -0,1 mnkr och genomsnittet för 2015–2018 blev 1,8 mnkr. Resultatet för Spinnerskan i Mark AB blev -0,6 mnkr och -0,8 i snitt för 2015–2018.

Intäkter

Utvecklingen av totala intäkter har varit positiv för koncernen under fyraårsperioden 2015–2018. Marks Bostads AB har ökat totala intäkter med mellan 1 och 4 procent per år medan Mark Kraftvärme AB de senaste tre åren har ökat med runt 10 procent per år. Ökningen av intäkter för Mark Kraftvärme AB förklaras av tillskottet från fiberverksamheten som fortfarande är under utbyggnad. Fiberdelen svarade för nästan 20 procent av intäkterna och fjärrvärmedelen för 80 procent. Intäkterna för Marks Fastighets AB fortsatte att minska då bolaget är under avveckling och har gjort sig av med de flesta av sina fastigheter.

Soliditet

Soliditeten är ett mått på den långsiktiga betalningsförmågan. Soliditeten för Spinnerskankoncernen var betydligt lägre än genomsnittet för de bolag som ingår i koncernen. Koncernens långsiktiga betalningsförmåga ska därför värderas utifrån varje bolags soliditet. För koncernens bolag mäts soliditet som eget kapital och obeskattade reserver minus uppskjuten skatt i relation till balansomslutningen.

Soliditetskravet för Marks Bostads AB är satt till 15 procent. Utfallet för 2018 blev 19,7 procent vilket är en minskning från föregående år då soliditeten var 20,4 procent. Prognosen är att soliditeten kommer att fortsätta sjunka de närmaste åren då bolaget har stora planerade investeringar i form av nybyggnationer och renoveringar.

För Mark Kraftvärme AB är soliditetskravet 20 procent. Utfallet för 2018 blev 27,7 procent att jämföra med 26,6 procent föregående år. Förstärkningen av soliditet beror på att obeskattade reserver ökats i samband med årets bokslut.

Marks Fastighets AB har inget fastställt soliditetskrav. Soliditeten för bolaget ökade under 2018 från 59,2 procent till 66,0 procent och ligger därmed kvar på en hög nivå. Moderbolagets soliditet ändrades marginellt från 20,7 till 20,6 procent.

Upplåning

Koncernens totala upplåning höll sig inom den av kommunfullmäktige beslutade upplåningsramen om 1 422 mnkr. Marks Bostads AB ökade sin upplåning med 80 mnkr till 847 mnkr, beslutad ram för 2018 var 947 mnkr. Lånebehovet har förskjutits framåt i tiden på grund av att investeringar, framför allt nybyggnationer, inte kunnat genomföras i den takt som planerats. Mark Kraftvärme AB ökade sin upplåning med 50 mnkr till 260 mnkr enligt plan för året och utnyttjade därmed sin upplåningsram för 2018. Upplåningen i Marks Fastighets AB liksom i moderbolaget Spinnerskan i Mark AB var i stort sett oförändrad på 8,6 respektive 202,8 mnkr. Upplåningen för hela koncernen ökade med 130,4 mnkr till totalt 1 318,3 mnkr.

Upplåning i procent av balansomslutningen uppgick till 82,4 procent, resterande del finansierades genom eget kapital och kortfristiga skulder, exempelvis leverantörs­skulder. Merparten av koncernbolagens upplåning skedde genom Kommuninvest. Av den totala upplåningen avsåg 202,8 mnkr ett lån från Marks kommun, varav 168 mnkr upptogs i samband med försäljningen av dotterbolagen från kommunen till Spinnerskan i Mark AB.

Publicerad av: Marks kommun