Förvaltningsberättelse

Senast uppdaterad den 15 april 2019

Här ges en samlad beskrivning av verksamhetsåret vilken belyser väsentliga delar av kommunens verksamhet och ekonomi.

Förvaltningsberättelsen inleds med den samhällsekonomiska utvecklingen samt kommunfullmäktiges uppdrag och mål. Därefter följer en redovisning av miljöarbetet samt en personalredovisning. Avsnittet avslutas med utvärdering av ekonomisk ställning, drift- och investeringsredovisningar samt en redogörelse för exploateringsverksamheten.

Publicerad av: Marks kommun