Arbete med attraktivitetsplanen

Senast uppdaterad den 15 april 2019

Marks kommuns attraktivitetsplan visar hur kommunen kan bli mer attraktiv för invånare och företag men även hur nya Markbor, besökare och företag kan lockas hit. Här kan du läsa om insatser under 2018.

Aktivitetesplanen togs fram år 2015 och visar hur Marks kommun kan bli mer attraktiv för sina invånare och företag men även hur nya Markbor, besökare och företag kan lockas hit. Beskrivningarna har legat till grund för en uppdelning i tre utvecklingsområden:

 • Mark utan gränser - utvecklingsområde som avser regionalt samarbete, människorna och deras livsmiljö
 • Made in Mark - utvecklingsområde inom företagande och kompetens
 • Mark-värdigt - utvecklingsområde för natur- och kulturvärden.

Kommunen arbetar kontinuerligt med att utveckla respektive utvecklingsområden.

Här följer ett utdrag av det genomförda arbetet under år 2018:
För att kunna erbjuda ett Mark utan gränser, som bland annat innebär ett bredare utbud av bostäder och en ökad planberedskap för bostadsbyggnation, har ett förslag till fördjupad översiktsplan för Mark NordVäst tagits fram. Den beskriver förslag till användning av mark och vattenområden samt möjligheter för utveckling av ny bebyggelse i befintliga tätorter och landsbygd.

Barn- och utbildningsnämnden arbetar för att ha hög kvalitet inom skola och barnomsorg. Framåt behövs förbättringar av informationsspridning om kommunens förskolor och skolor. Alla enheter har i uppdrag att ta fram en pedagogisk profil och under det gångna året har ett arbete gjorts för att förbättra enheternas hemsidor.

Elever som läser på distans på universitet och högskola erbjuds möjlighet att genomföra examinationer och tentamina på vuxenutbildningen i Mark.

Vuxenutbildning
Inom vuxenutbildningen erbjuds kommuninvånarna möjlighet att studera på distans och möjlighet att studera på olika tider för att göra utbildningen så tillgänglig som möjligt. Inom Kunskapens hus erbjuds en god studiemiljö med studiehall och bibliotek för vuxenstuderande. Det är även möjligt att genomföra examinationer lokalt för distansutbildningar.

Genom Vägledningscentrum erbjuds kommuninvånarna vägledning för studier och yrkesliv.

Vuxenutbildningen har dessutom blivit ett certifierat Campus/Lärcenter. Det innebär att kommunen anses ha en hög servicegrad gentemot medborgarna.

APL
Marks gymnasieskola har under året ingått i en pilotstudie med Skolverket där skolan testar lärlingslön. Arbetsplatsförlagt lärande, APL, är begreppet för praktik som används i den nya gymnasieförordningen och berör alla elever som påbörjat sin gymnasieutbildning efter den 1 juli 2011. APL sträcker sig över minst 15 veckor - eller om det rör sig om en lärlingsutbildning - ska praktiken uppgå till halva studietiden.

Kommunen samarbetar sedan tidigare med högskolor och universitet för lärarstuderande och erbjuder praktikplatser.

Samarbete för ökad kvalitet
Vård- och omsorgscollege Sjuhärad är ett samarbete mellan arbetsgivare, fackförbund, utbildare och Arbetsförmedlingen. Syftet är att säkra kvaliteten på utbildning och verksamhet för att intressera fler att studera och arbeta inom vård och omsorg i Sjuhärad.

Teknikcollege som är en kvalitetsstämpel på utbildningar där kommuner, utbildningsanordnare och företag samverkar för att öka attraktionskraften och kvaliteten på tekniskt inriktade utbildningar.

Kultur och fritid
Kultur- och fritidsnämnden arbetar med en lång rad publika aktiviteter och arrangemang som bidrar till att stärka profilen och attraktiviteten för Marks kommun. 

Några verksamheter och aktiviteter kommunen varit involverade i under verksamhetsåret 2018 inkluderar:

 • Arrangemang i form av Mingla i Mark och Sommarfredagar
 • Nycirkusfestival
 • PingDrop LAN
 • Framträdande av Kulturskolan i Mark
 • Ett stort antal biblioteksarrangemang och idrottsevenemang
 • Rydals Museum
 • Skapande skola
 • Invigning av Tygrikeshallens mötesplats för ungdomar.

För att bidra till Mark-värdigt, där en del är att utveckla och tillgängliggöra kulturarenor och mötesplatser, pågår ett arbete med att ta fram ett nytt naturreservat i Björketorp och utveckling av natur- och kulturvårdsområden i Assbergs raviner samt förbättringar av badplatser.

Marks Bostads AB
Marks Bostads AB har utökat arbetet med framtagande av fler detaljplaner under året, för att därigenom kunna öka bostadsproduktion av attraktiva bostäder de närmaste åren.

Under året har även satsningar skett i skapande av mötes- och samlingsplatser för hyresgäster och kommuninvånare såsom Backagårdsparken och träffpunkt Hedbo.

Marks Bostads AB:s aktiva arbete med samverkansgrupper, trygghetsvandringar i anslutning till bostadsområdena m.m. skapar mervärden och trygghet som spiller över på kommunen i sin helhet.

Mark Kraftvärme
Mark Kraftvärme AB arbetar för ett gott samarbete med kunder, invånare, företagare och mellan olika enheter inom kommunkoncernen. En större utbredning av fjärrvärme och stadsnät kommer att bidra till en attraktivare kommun.

Bolaget låter även genomföra kundnöjdhetsundersökningar bland fjärrvärmekunder där bolaget vid senaste kundundersökningen år 2017 fick ett mycket positivt utlåtande och blev Mycket Väl Godkänd. En ny kundundersökning planeras att genomföras under år 2019.

Publicerad av: Marks kommun