Driftredovisning

Senast uppdaterad den 25 april 2019

Här kan du ta del av Marks kommuns driftredovisning. En driftredovisning redovisar kostnader och intäkter för den löpande verksamheten, fördelat per nämnd/styrelse.

Belopp i miljoner
kronor (mnkr)
Utfall 
2017
Budget
2018
Utfall
2018
Budget-
avvikelse
2018
Fullmäktige, partistöd och
revision
4,6 4,9 4,4 0,5
Kommunstyrelsen 150,9 164,2 157,7 6,5
Barn- och utbildningsnämnden 790,7 803,8 817,2 -13,4
Kultur- och fritidsnämnden 76,9 73,1 73,1 0,0
Miljönämnden 8,6 7,6 10,2 -2,6
Plan- och byggnadsnämnden 9,2 11,3 12,6 -1,3
Socialnämnden 337,0 345,9 362,2 -16,3
Äldreomsorgsnämnden 444,7 463,6 463,5 0,1
Teknik- och servicenämnden 26,8 48,5 47,6 0,9
Valnämnden 0,1 1,1 1,0 0,1
Överförmyndarnämnden 2,1 2,8 2,4 0,4
Summa nämnder 1 851,5 1 926,8 1 951,8 -25,0
Pensioner 40,8 50,2 46,7 3,5
Kommunreserven 0,0 9,5 0,0 9,5
Övriga verksamhetsposter -29,0 -16,1 -27,8 11,7
Gemensamma
kostnader/intäkter
11,7 43,6 18,9 24,8
VERKSAMHETENS
NETTOKOSTNADER
1 863,3 1 970,4 1 970,7 -0,2

 

Den totala verksamheten (verksamhetens nettokostnader) redovisade ett budgetunderskott på 0,2 mnkr, vilket i stort sett var i linje med budget.

Nettokostnaderna ökade med 107,1 mnkr eller 5,7 procent mellan 2017 och 2018. Finansieringen av nettokostnaderna sker framförallt med skatter och utjämning och ökningen av dessa var 58,9 mnkr eller 3 procent.

Nämnderna
För nämnderna blev det sammanlagda utfallet 25 mnkr högre än budget. Nettokostnaderna ökade med 100,3 mnkr eller 5,4 procent jämfört med 2017. En utförligare beskrivning av respektive nämnds ekonomi finns i anslutning till nämndens verksamhetsberättelse.

Gemensamma verksamheter
I de verksamhetsposter som redovisas utanför nämnderna ingår bland annat pensioner, kommunreserv, försäkringsersättning, semesterskuldförändring, intäkt från intern ränta samt kostnader för rivning av byggnader på Saharaområdet i Kinna. Sammanlagt blev budgetöverskottet 24,8 mnkr, av detta utgjorde outnyttjad kommunreserv 9,5 mnkr. Pensionskostnaderna ökade med 6 mnkr jämfört med 2017. Ökningen var något mindre än budgeterad ökning och innebar ett överskott om 3,5 mnkr.

I övriga verksamhetsposter ingår förändringen av semesterlöneskulden som ökade med 0,2 mnkr under året. Budgeterat var en ökning med 3,3 mnkr varför utfallet innebar ett överskott med 3,1 mnkr. Att antal anställda minskat samtidigt som fler utnyttjat möjligheten att semesterväxla är troliga förklaringar till överskottet.

Budget för rivning av byggnader och för den tillfälliga högstadieskolan på Saharaområdet i Kinna bidrog med ett överskott om 7,2 mnkr eftersom rivningen av Lyckeskolan inte påbörjats under 2018. Intäkten från intern ränta var under året budgeterad till 20,9 mnkr men uppgick till 18,5 mnkr, ett underskott med 2,4 mnkr. Att räntan blev lägre förklaras delvis av avvikelsen i årets investeringsredovisning.

Publicerad av: Marks kommun