Exploateringsverksamhet

Senast uppdaterad den 15 april 2019

Med markexploatering avses inköp och iordningställande av fastigheter för att bygga nytt, bygga om eller riva: bostäder, affärer, kontor eller industrier. I exploaterings¬verksamheten ingår därmed också att bygga gemensamma anordningar som till exempel gator, grönområden och VA.

Varje exploateringsprojekt är avgränsat till ett visst geografiskt område. Kommunen kan uppträda i många olika roller i samband med markexploatering. Kommunen kan till exempel vara markägare, byggherre eller entreprenör. Om marken inte ägs av kommunen upprättas ett exploateringsavtal med exploatören, då den framtida driften och underhållet kan vara en kommunal skyldighet. Kommunen kan också vara markägare till ett område som planeras men behöva avtala med en aktör om den kommande exploateringen.

Kommunstyrelsen har under året vid ett flertal tillfällen lyft frågan om att prioritera strategiska markförvärv i syfte att ha större tillgång till mark för expansion av tätorterna.

Ett flertal exploatörer har hört av sig om möjligheterna att bygga bostäder i kommunen. De flesta är intresserade av att hitta områden för att bygga marknära bostäder som parhus, radhus samt bostäder i flerfamiljsform. Det finns ingen färdig planlagd mark utan planarbete kommer att genomföras i samarbete med de olika exploatörerna.

Kommunstyrelsen har under år 2018 fattat beslut om att ansöka om detaljplan för bostäder vid Vråsjöområdet i Kinna. Området bedöms ha ett bra läge för bostäder i olika former. Plan- och byggnadsnämnden utreder möjligheterna till detaljplan.

Detaljplanerna för Ängahagen Assberg 1:30 och Domherren Kinna 24:121 har antagits och kommunstyrelsen har därefter godkänt marköverlåtelseavtal med de båda exploatörerna. Plan- och byggnadsnämnden har gett bygglov för båda projekten och nästa steg kommer vara att bebygga dessa områden med bostäder.

Den ekonomiska redovisningen för exploateringsverksamheten följer av tabellen nedan.

Belopp i miljoner
kronor (mnkr)
Redovisat
t.o.m.
2017
Redovisat
2018
Redovisat
t.o.m.
2018
Inkomster
Verksamhetsområden
Bostadsområden

3,4
18,1

0,0
3,0

3,4
21,1
Summa intäkter 21,5 3, 24,5
Utgifter
Verksamhetsområden
Bostadsområden

-9,2
-26,0

0,0
1,3

-9,2
-27,3

Summa kostnader

Nettokostnader

-35,2

-13,7

1,3

1,7

-36,5

-12,0

Netto per område
Verksamhetsområden
Bostadsområden

-5,8
-7,9

0,0
1,7

-5,8
-6,2
Totalt 13,7 1,7 -12,0

 

Bokfört nettovärde, nedlagda utgifter minus inkomster för samtliga exploateringsprojekt är 12,0 mnkr.

Under året har ett projekt skrivits ned till förväntad inkomst eller till markvärdet, nedskrivningarna uppgår totalt till 0,4 mnkr. Samtidigt har tre projekt under året redovisats med vinst om ett totalt värde av 1,4 mnkr. I samtliga dessa tre projekt prognostiseras inga framtida utgifter samtidigt som det finns tomter kvar till försäljning. Projekten avslutas i sin helhet först när samtliga tomter är sålda.

Publicerad av: Marks kommun