Internationellt arbete

Senast uppdaterad den 15 april 2019

Under 2016 startade Sjuhärads kommunalförbund ett nätverk i syfte att samordna kommunernas internationella frågor på en delregional nivå. Ett fokusområde har varit att söka medel till gemensamma projekt. Under 2018 har planeringsarbete fortsatt där Marks kommun deltar genom representant från kommunledningskontoret.

Kommunen har under året ansökt om EU-bidrag för att etablera funktionen WiFI4EU, men fick tyvärr inte ta del av den första utdelningen av medel. WiFI4EU riktar sig till invånare och besökare som kommer att få gratis tillgång till trådlöst internet på offentliga platser som parker, torg, offentliga byggnader, bibliotek och vårdcentraler där surfpunkterna installeras av kommunen med bidrag från EU.

Det internationella arbetet pågår som en del i undervisningen på alla kommunens skolor och förskolor i enlighet med styrdokumenten. Som exempel kan nämnas att pedagogerna tar vara på vad barnet/eleven och dess familj har att dela med sig av vad gäller berättelser, traditioner, bilder, och olika upplevelser som påvisar likheter och olikheter, och förstärker alla barns lika värde.

På Fritslaskolan uppmärksammas och genomförs FN-dag, internationella kvinnodagen, förintelsens minnesdag och en temadag om mångfald. Under dessa får eleverna ta del av föreläsningar, se filmer med koppling till ämne samt göra aktiviteter i tvärgrupper för att stärka samarbetet.

I Torestorp har eleverna under en "hemkunskapsvecka" lagat mat från olika delar av världen. Eleverna har även forskat kring och fördjupat sig i de utvalda ländernas mattraditioner.

Förskolecheferna reste under året till Italien och Bassa Reggiana och tog del av de tankesätt som råder där vad gäller barnens utveckling och lärande. Det har lett till ett stort intresse i att vidareutveckla miljöer och synsätt.

Internationellt utbyte
Marks Gymnasieskola har ett omfattande internationellt utbyte. Flera program har långvariga utbyten med andra skolor, exempel på detta är utbyte med Uganda och Ekonomiprogrammets utbyte med Vejle i Danmark.

Skolan har även en internationell grupp som varje år ordnar en resa till Bryssel för att ge eleverna möjlighet att lära sig mer om Europa och EU. Eleverna får söka om att delta i resan och alla program är representerade, även IM, Särskolan och Sprint. Cirka 20–30 elever tas ut på resan varje år. Utöver ovanstående har skolan cirka fem aktiva utbyten via Comenius och Erasmus.

Barn- och utbildningsförvaltningen har i samverkan med Sjuhäradskommunerna, Fyrbodal och Skaraborg sökt och beviljats ESF-medel (Europeiska socialfonden) för att utveckla arbetet med det kommunala aktivitetsansvaret. Projektet som går under namnet "En skola för alla" startades under våren 2017 och pågick även 2018. Dessutom deltar förvaltningen i två andra EU-finansierade projekt som startades 2017: "Vägledning för livet" som skall utveckla studie- och yrkesvägledningen och "InVäst" som berör SFI-undervisning.

Under året har barn- och utbildningsförvaltningen samarbetat med den danska kommunen Vesthimmerland i syfte att söka medel från europeiska regionala utvecklingsfonden (Interreg) för ett projekt som ska bidra till förbättrade skoltoaletter. Ansökan planeras att vara klar i februari år 2019.

I början av oktober åkte två av ungdomshandledare från den Öppna Ungdomsverksamheten till Thessaloniki i Grekland för att delta i Inter CityYouth-konferensen 3D Youth Work: Digital-Diverse-Dynamic. Detta var en konferens av och för personal som arbetar med ungdomar i hela Europa.

Kostverksamheten har under 2018 fortsatt med deltagandet inom projektet Komimål. Projektet som innebär kompetensutveckling inom måltidsverksamheter, är finansierat av ESF. YRGO, Högre Yrkesskola Göteborg leder projektet som startades i januari 2018 och pågår som längst till juni 2019. Syftet är att ge kunskap- och kompetensutveckling för måltidsverksamheter i både privat och offentlig sektor inom yrket kock samt att erbjuda köksmästarutbildning. Under året har kostservice haft med en köksmästare som gått köksmästarutbildning via projektet. Under hösten påbörjade ytterligare tre medarbetare sin köksmästarutbildning. Utbildningen utförs en heldag i veckan under 40 veckor.

Socialnämnden deltar genom sin verksamhet RAMS (Redo för arbetsmarknad och sysselsättning) i Sjuhärads samordningsförbunds projekt POINT (Påverkan, Offentligt, Ideellt och Näringsliv Tillsammans). Detta projekt finansieras genom ESF och ska underlätta övergången till arbete för kvinnor och män som står särskilt långt ifrån arbetsmarknaden, är mellan 15 och 64 år gamla och som har utländsk bakgrund och/eller funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga.

Publicerad av: Marks kommun