Investeringar

Senast uppdaterad den 25 april 2019

Kommunens totala investeringsbudget uppgick 2018 till 229,9 miljoner kronor vid årets slut hade 168,7 miljoner (73 procent) förbrukats.

Belopp i miljoner
kronor (mnkr)
Utfall
2017
Budget
2018
inklusive
tillägg
Utfall
2018
Budget-
avvikelse
2018
Kommunstyrelsen 11,4 10,0 6,0 4,0
Barn- och utbildningsnämnden 6,1 6,0 6,6 -0,6
Kultur- och fritidsnämnden 1,8 2,0 1,8 0,2
Socialnämnden 0,7 1,3 1,5 -0,2
Äldreomsorgsnämnden 1,9 2,8 2,1 0,7
         
Teknik- och servicenämnden:        
Skattefinansierad del:        
Internservice 49,5 47,6 34,2 13,3
Gator, parker och GCM-vägar 18,2 19,7 17,6 2,1
Summa skattefinansierad del 67,7 67,3 51,9 15,4
Taxefinansierad del:        
Vatten och avlopp 75,5 139,9 98,9 41,0
-varav överföringsledningsprojekt 35,9 66,2 57,0 9,2
Avfallshantering 12,3 0,7 0,0 0,7
Summa taxefinansierad del 87,8 140,6 98,9 41,7
         
S: a teknik- och
servicenämnden
155,4 207,8 150,7 57,1
         
Investeringar totalt
Marks kommun
177,3 229,9 168,7 61,3
varav skattefinansierad del 89,6 89,4 69,8 19,6
varav taxefinansierad del 87,8 140,6 98,9 41,7

 

Kommunens totala investeringsbudget uppgick 2018 till 229,9 mnkr. Vid årets slut hade 168,7 mnkr (73 procent) förbrukats. Investeringar i skattefinansierad verksamhet uppgick till 69,8 mnkr medan investeringar i taxefinansierad verksamhet uppgick till 98,9 mnkr.

Kommunstyrelsens investeringsram, som under år 2018 uppgick till 10 mnkr, avser främst strategiska fastighetsköp och IT-utrustning. 2018 års utfall uppgick till 6 mnkr vilket kan jämföras med 11,4 mnkr föregående år.

Under 2018 har lekplatsen Backaparken köpts in för 3,2 mnkr medan 2017 års utfall inkluderade köpet av Smälterydsfastigheten i Sätila med 8,7 mnkr. Resterande utfall 2018 var IT-utrustning (2,1 mnkr), arkivinredning (0,4 mnkr) och laddstationer för elbilar (0,3 mnkr).

Teknik- och servicenämnden investerade 150,7 mnkr eller 73 procent av budgeterade 207,8 mnkr. Investeringsutfallet innebär en budgetavvikelse på 57,1 mnkr. Avvikelsen mellan årets utfall och nämndens budget beror främst på att tidplanen förskjutits för ett antal av de planerade projekten såsom utbyggnad VA-ledningar i Hyssna, Ubbhult-Hägnen, Sätila och byggnationen av nytt stall vid Bosgården. Svårigheter att hitta resurser avseende både egen personal för projektledning samt konsulter för projektering anges som den övergripande förklaringen till att vissa projekt blivit försenade.

Följande större projekt var aktuella under 2018:

 • Årets budget avseende underhåll för lokaler var 16 mnkr vilket överskreds med 0,1 mnkr. Årets underhåll har bland annat innefattat renovering av kök på Stommens förskola, nytt fläktrum, fasadrenovering och utvändig målning på Örbyhallen, fasadrenovering på Smedjans förskola och byte av 50 fönster på Fotskälskolan.
 • Inom projektet energiinvesteringar har ytterligare en solcellsanläggning installerats vid Björketorps gymnastiksal som samtidigt försetts med ny belysning och ventilation. Hela årets ram om 4 mnkr användes.
 • Inom gator, parker och GCM-vägar ingår byggnationen av GCM-vägar längs Mor Kerstins väg i Kinna och vid Ängahagen i Skene. Förseningar i andra planerade projekt innebar att 2,5 mnkr av ramen på 7 mnkr för GCM-vägar användes 2018.
 • Inom gatuverksamheten har bullerplank längs Boråsvägen i Kinna och ombyggnation av Kyrkogatan i Kinna genomförts vid sidan av underhåll i form av asfaltering. Asfaltering har bland annat gjorts vid Horreds torg, Melltorpsvägen i Hyssna och Kullagårdsgatan i Skene.
 • Årets enskilt största VA-projekt är byggnation av ny slamavvattning vid Skene avloppsreningsverk med ett utfall på 10,4 mnkr i år. Projektet är i princip klart men slutbesiktning och framtagande av relationshandlingar kvarstår.
 • Omläggningen av VA-ledningar på Kyrkogatan i Kinna slutredovisas till kommunfullmäktige. Årets investeringsutgift uppgick till 7,4 mnkr och totalutgiften för projektet blev 11,5 mnkr vilket innebar att budget överskreds med 2,5 mnkr. Avvikelsen förklaras av att befintliga ledningar och kablars läge inte var klarlagda innan entreprenaden startade. Vid grävarbetena visade sig kablar och ledningar ligga i ett annat läge och på större djup än förväntat. 
 • Utbyggnad av VA-ledningar i Solvik är ytterligare ett projekt som slutredovisas i årets bokslut. Totalutgiften för projektet blev 8,6 mnkr, 1,4 mnkr lägre än av fullmäktige beslutad budget.
 • Projektet som avsåg om- och tillbyggnad av Skene avloppsreningsverk slutredovisas till en totalutgift om 5,4 mnkr. Beslutad budget uppgick till 5 mnkr vilket innebar ett budgetunderskott om 0,4 mnkr.
 • Under året har projektet avseende utbyggnad av överföringsledningar och tillhörande anläggningar pågått för fullt och utfallet uppgick till 57 mnkr. Entreprenadarbeten samt förberedelser har pågått av ledningar mellan Sätila-Sjödal, Ubbhult-Hägnen, Sjödal-Ubbhult samt i Sätila tätort. Inom projektet har avloppspumpstationer byggts i Ryda och Ubbhult och under året har också pumpstationen i Hyssna färdigställts vilket innebär möjlighet att inom kort driftsätta de två första etapperna av ÖFL-projektet mellan Skene skog och Hyssna avseende spillvatten. Projektets samlade budget uppgick 2018 till 66,2 mnkr vilket innebar en avvikelse om 9,2 mnkr. Avvikelsen beror på försenad byggstart av ledningar mellan Hyssna och Sätila samt pumpstationer i Hägnen.
 • Övriga nämnder hade anslag för främst inventarieinköp på sammanlagt 12,1 mnkr medan det samlade utfallet blev 11,9 mnkr.

Pågående projekt

Pågående projekt (mnkr) Budget Ack. utfall tom 2017 Utfall 2018 Prognos 2019 Prognos 2020 Prognos 2021
Om- och tillbyggnad Horredshallen 20,5   1,1 16,4 3,0  
Nybyggnad Stall Bosgården 15,4 0,1 0,9 14,5    
Om- och tillbyggnad Kaskad 100,0   0,4 0,2 1,0 98,4
Nybyggnad Lyckeskolan 300,0 1,0 4,9 95,0 100,0 99,1
Om- och tillbyggnad Strömskolan 45,0 1,7 26,2 17,1    
Summa 480,9 2,8 33,5 143,1 104,0 197,5

 

 • Horredshallens till- och ombyggnad är försenad och upphandling avbruten eftersom inkomna anbud översteg den beslutade budgeten. Projektet beräknas färdigställt 2020.
 • Nybyggnad av stall vid Bosgården har projekterats och upphandling är klar för tilldelning. Rivningen av det gamla stallet är planerad att starta februari år 2019 med efterföljande byggstart i mars år 2019, förväntad byggtid är 9 månader vilket innebär att projektet är färdigt runt årsskiftet 2019/2020.
 • Utredning om teknisk status och förstudie avseende Kaskad är klar och bedömningen är att en ombyggnation och renovering av badet behöver ske 2020–2021.
 • För projektet nybyggnad Lyckeskolan pågår projekteringsarbete vilket beräknas färdigt i mars 2019. Byggstart planeras till april 2019 och skolbyggnaden beräknas klar 2021-08-01. När det gäller idrottshallar pågår fortsatta utredningar avseende utformning. Bedömningen är ändå att hallarna kan vara klara under 2021.

Publicerad av: Marks kommun