Miljöarbete i Mark

Senast uppdaterad den 15 april 2019

Inom kommunens verksamheter pågår flera insatser och utvecklingsprojekt för att främja miljön.

Marks kommun har påbörjat arbetet med att bidra till målen i Agenda 2030. Under år 2018 har kommunen ansökt om att delta i informationsinsatsen Glokala Sverige och tjänstepersoner från kommunledningskontoret är med i en arbetsgrupp för att utveckla uppföljningsnyckeltal för Agenda 2030.

  • Under hösten år 2018 anställdes en miljöstrateg som kommer att vara drivande i arbetet med att bygga upp och utveckla ett miljöstrategiskt arbete. Miljöstrategen är en viktig del i arbetet för att utveckla och driva kommunens miljö-, klimat- och hållbarhetsarbete där fokus är att minska påverkan på miljö och klimat genom ett proaktivt, engagerat och utvecklande arbetssätt.
  • Kommunen arbetar kontinuerligt med omställning till digitalisering och mindre pappershantering inom sina verksamheter.
  • Satsningar på LED-belysning har gjorts och kultur- och fritidsnämnden har beviljat sju föreningar stöd för konvertering till LED-belysning på befintliga elljusspår.
  • Personal som använder tjänstebilar har utbildats i ECO-driving.
  • Under året har minskat matsvinn varit i fokus. Under april hölls en utbildningsinsats med kockar, vårdpersonal och pedagoger om minskat matsvinn och i mitten av augusti hölls en workshop angående att starta upp mätningar av hur mycket mat som slängs i onödan i kommunens olika verksamheter.
  • Marks Bostads AB har ett fåtal lägenheter som är uppvärmda med elpannor eller direktverkande el. Sedan tidigare har bolaget arbetat aktivt med att minska denna uppvärmningsform av lägenheterna. Marks Bostad har under året även installerat kommunens första solcellsanläggning på Lindäng i Skene.
  • Bolagens strävan att bidra till Marks kommuns lokala miljömål har fortsatt under 2018 och idag är Mark Kraftvärme AB det företag i kommunen som gjort mest för att minska utsläppen av fossilt CO2 och partiklar från förbränningen. Den årliga importminskningen av eldningsolja till kommunens centralorter är av storleks­ordningen 12–14 000 m3 sedan bolaget byggt ut fjärrvärme i centralorterna Kinna, Skene, Örby, Fritsla och Hyssna.

 

Publicerad av: Marks kommun