Frisktal och sjukfrånvaro

Senast uppdaterad den 18 april 2019

Frisktalet, det vill säga andel medarbetare som har högst fem sjukfrånvarodagar under ett arbetsår, har legat och låg stabilt runt 60 procent.

Sjukfrånvaron har, efter några års ökning, minskat sedan år 2016. Minskningen kan kopplas till de aktiva åtgärder arbetsgivaren vidtagit under de senaste två åren – från 7,6 procent år 2016 till 6,1 år 2018. Minskningen har varit generell, med undantag för gruppen 29 år och yngre där sjukfrånvaron konstant ökat under de senaste sju åren, och fortsatte att stiga även under år 2018.

Kvinnor visar en högre sjukfrånvaro (6,4 procent) än männen (4,2 procent), men i båda grupperna har sjukfrånvaron minskat.

Av den totala sjukfrånvaron var 37 procent relaterad till långtidssjukfrånvaro, det vill säga när sjukfrånvaron är sammanhängande och omfattar minst 60 dagar. Detta innebar en minskning sedan föregående år då motsvarande siffra var 45 procent.

Publicerad av: Marks kommun