Kommunen som arbetsgivare

Senast uppdaterad den 18 april 2019

Marks kommun är kommunens största arbetsgivare. Antalet tillsvidareanställda var 2 904 personer vid årsskiftet 2018/19 och inräknat 442 tidsbegränsat anställda så arbetade nära 3 400 personer i kommunens olika verksamheter.

Flest medarbetare i de kommunala verksamheterna fanns inom vård, skola och omsorg. Kommunens medarbetare var till största del (82 procent) kvinnor. Medelåldern på kommunens tillsvidareanställda var år 2018 46 år.

För de kommunala bolagen, Marks Bostad AB och Mark Kraftvärme AB, uppgick totalt antal anställda till 80 personer.

För kommunen som arbetsgivare har ökningen i antal medarbetare stannat upp under året efter de senaste årens stadiga ökning. Antalet tillsvidareanställda minskade jämfört med föregående år med 12 personer, och detsamma gäller för antalet tidsbegränsat anställda, vilket ger en nominell minskning med 24 personer sedan år 2017. I detta sammanhang bör flyktingverksamheten särredovisas som för år 2015 handlade om 15 tillsvidareanställda och 4 visstidsanställda, vilket för år 2016 ökade till 48 respektive 1 person, för att sedan minska till 10 respektive 2 personer under år 2017 och 6 respektive 1 personer under år 2018.

Kommunen använder timavlönad personal, exempelvis som korttidsvikarier. Även den timavlönade personalen har minskat jämfört med de senaste åren och motsvarade under år 2018 235 årsarbetare, vilket innebär många individer. Samtidigt visar kommunens statistik för över-/mertid på en markant ökning där mertiden ökat med drygt 6 000 timmar och övertiden ökat med drygt 4 000 timmar.

Löneöversyn
2018 års lönerevision innebar löneökning med 2,5 procent på den totala lönesumman (avseende tillsvidareanställd personal).

Reviderade löner blev giltiga från 1 april 2018 för samtliga utom Kommunals kollektivavtalsområde som började gälla 1 maj samma år. För alla anställda, förutom anställda inom lärarkollektivet, utbetalades reviderade löner i juni 2018. För lärarna försenades processen då centrala parter dröjde till hösten 2018 innan ny Huvudöverenskommelse (HÖK) kunde tecknas. Av denna anledning kunde inte översynen av lärarlönerna påbörjas förrän i november, varpå deras nya löner från 1 april 2018 utbetalas i början av år 2019.

Utbildningsinsatser
Marks kommun har återkommande introduktionsprogram för nyanställda chefer. Under år 2018 har även ett välkomstevent för alla nyanställda startats där information varvas med personliga utbyten under trevliga former.

Särskilda utbildningsinsatser har under året gjorts inom arbetsrätten vid rehabilitering för alla chefer och utvecklande chefsdagar med fokus på gemenskap, värdegrund och ledarskap har ägt rum vid fem tillfällen under år 2018.

Publicerad av: Marks kommun