Personalförsörjning

Senast uppdaterad den 18 april 2019

Kommunen arbetar för att kunna erbjuda alla som önskar en heltidstjänst och sysselsättningsgraden ökar.

Arbetet med att uppfylla målet om rätt till heltid, men med möjlighet att arbeta deltid, ger ett långsamt men positivt resultat, vilket kan utläsas i att den genomsnittliga sysselsättningsgraden ökar. Bland alla anställda kvinnor var 71 procent heltids­anställda medan motsvarande siffra för männen var 91 procent.

Samtliga nämnder ska arbeta aktivt för att kunna erbjuda alla anställda som önskar heltidtidstjänst. Medarbetare som anmäler att de önskar höja sin sysselsättningsgrad ska erbjudas alternativa lösningar när vakanser uppstår i organisationen. Annonsering av deltidstjänster görs endast i undantagsfall, när en situation inte går att lösa på annat sätt.

Sammantaget har dock Marks kommun stora utmaningar för att realisera rätten till heltid, och här bör insatser göras både av omtanke för våra anställda och för att säkra kompetensförsörjningen framöver. I detta sammanhang bör också beaktas att SKL och Kommunal avtalat fram incitament och krav för att kommunerna ska intensifiera arbetet med att införa heltid som norm, vilket Marks kommun ännu inte påbörjat.

Det har varit fortsatt svårt att under år 2018 rekrytera vissa befattningar, framför allt sjuksköterskor, socialsekreterare, kockar och tekniska projektledare, liksom vissa lärarbefattningar, rektorer och andra chefstjänster samt specialister. Året innebar dock en förbättrad situation där verksamheten signalerar att bemanningssituationen förbättrats inom många områden.

Personalomsättningen minskade under året. Den totala personalrörligheten var strax under 13 procent, vilket är det lägsta på fyra år. För chefer minskade personal­omsättningen men ligger fortsatt generellt högre då 17 procent har slutat under året och 19 procent nya chefer började. Personalrörligheten ser dock olika ut inom kommunens verksamheter där vissa uppvisade en personalomsättning på mellan 25 och 50 procent.

Publicerad av: Marks kommun