Mål: I Mark ska de som behöver få bra stöd och en god vård och omsorg

Senast uppdaterad den 15 april 2019

Här kan du ta del av bedömning av kommunfullmäktiges mål samt kommentarer om vad bedömningen grundar sig på.

I Mark ska de som behöver få bra stöd och en god vård och omsorg Bedömning utifrån nämndernas indikatorer Bedömning utifrån relevanta nyckeltal Sammanvägd bedömning
All hjälp utformas efter individuella behov med delaktighet från brukare och anhöriga 
Allt arbete bedrivs med professionellt förhållningssätt och god kvalitet 
Arbetet har en rehabiliterande och förebyggande inriktning 

 

Symbolförklaring: 

Uppfyllt
Delvis uppfyllt
Inte uppfyllt

Kan inte bedömas

 

All hjälp utformas efter individuella behov med delaktighet från brukare och anhöriga 

Både äldreomsorgsnämnden och socialnämnden följer målet om att all hjälp ska utformas efter individuella behov och med delaktighet från brukare och anhöriga genom indikatorn andel brukare med genomförandeplaner. Inom hemtjänst har 78 procent av brukarna en genomförandeplan och inom särskilt boende inom äldreomsorgen, funktionshinder samt familjeenheten och vuxenheten är andelen mellan 96 och 98 procent. Resultatet är i nivå med, eller bättre än, riksgenomsnittet. Vid frågorna om hänsyn tas till den enskildes åsikter och önskemål vid brukarundersökningarna 2018 är Marks resultat något bättre än riksgenomsnittet för hemtjänst och särskilt boende, däremot är resultatet lågt för individ- och familjeomsorgen och delar av LSS-verksamheten. Sammantaget vid jämförelser med andra kommuner är bedömningen att målet uppfylls.  

Allt arbete bedrivs med professionellt förhållningssätt och god kvalitet 

Av totalt tio indikatorer som används för att följa upp målet om att allt arbete bedrivs med professionellt förhållningssätt och god kvalitet nås målnivån för fem indikatorer. De fem indikatorer som delvis eller inte uppfylls är inom socialnämndens område. Sammantaget bedöms måluppfyllelsen för nämnderna att vara delvis uppfyllt. Jämförelser med andra kommuner visar på flertalet nyckeltal där Marks kommun har ett lågt resultat och bedömningen är att kommunen inte uppfyller målet. 

Personkontinuitet hemtjänst, antal olika personal på 14 dagar:
Mark 18 och riksmedel 15

Kvalitetsaspekter särskilt boende, andel av maxpoäng:
Mark 61 och riksmedel 64

Kvalitetsaspekter LSS grupp- och serviceboende, andel av maxpoäng:
Mark 80 och riksmedel 83

Ej återaktualiserade ungdomar ett år efter insats,
Mark 54 och riksmedel 75

Brukarbedömning individ- och familjeomsorg totalt andel som är nöjda:
Mark 77 och medel 85 (drygt 60 kommuner deltog i undersökningen)

Andel brukare som är ganska/mycket nöjda med sitt särskilda boende:
Mark 95 och riksmedel 88

Andel brukare som är ganska/mycket nöjda med hemtjänst:
Mark 82 och riksmedel 81

Arbetet har en rehabiliterande och förebyggande inriktning 

Fritid- och folkhälsonämnden har två indikatorer som mäter rehabiliterande och förebyggande inriktning och båda når målnivån. Jämförelsetal med andra kommuner saknas.

 

Publicerad av: Marks kommun