Mål: I Mark ska barn och unga få en bra start i livet för att utveckla sin potential

Senast uppdaterad den 15 april 2019

Här kan du ta del av bedömning av kommunfullmäktiges mål samt kommentarer om vad bedömningen grundar sig på.

I Mark ska barn och unga få en bra start i livet för att utveckla sin potential  Bedömning utifrån nämndernas indikatorer Bedömning utifrån relevanta nyckeltal  Sammanvägd bedömning
Barn och unga har en god utbildning   
Barn och unga har en meningsfull fritid 
Barn och unga är trygga och ges möjlighet att påverka i frågor som rör dem   

 

Symbolförklaring: 

Uppfyllt
Delvis uppfyllt
Inte uppfyllt

Kan inte bedömas

 

Barn och unga ska ha en god utbildning

De flesta av nämndernas indikatorer för målet att barn och unga ska ha en god utbildning har inte uppnåtts. En orsak till att indikatorerna inte uppnås är att barn- och utbildningsnämnden har högt uppsatta mål, exempelvis att 100 procent av eleverna i åk 3 och åk 6 ska uppnå kravnivån. Jämförs Marks kommuns resultat 2018 med andra kommuner ligger Marks resultat nära genomsnittet för riket för åk 3, åk 6 och gymnasiet. Däremot var det år 2018 ett lågt resultat för kunskapskrav och betyg för eleverna i åk 9.

Elever i årskurs 9 som uppnått kunskapskraven i alla ämnen:
Mark 72 procent och riksmedel 76 procent

Elever i årskurs 6 som uppnått kunskapskraven i alla ämnen:
Mark 76 procent och riksmedel 75 procent

Resultat från elever i årskurs 3 i de nationella proven:
Mark 71 procent och riksmedel 69 procent

Gymnasieelever med examen inom 4 år:
Mark 73 procent och riksmedel 72 procent 

Barn och unga har en meningsfull fritid 

Inga nämnder eller styrelser har indikatorer inom målet barn och unga har en
meningsfull fritid. Vid jämförelse med andra kommuner görs bedömningen att målet att barn och unga i Marks kommun har en meningsfull fritid har uppfyllts.

Antal deltagartillfällen i idrottsföreningar per antal individer 7-20 år:

Mark 31 tillfällen och riksmedel 29 tillfällen

Barnbokslån i kommunala bibliotek, antal/barn 0-17 år:
Mark 16,5 lån och riksmedel 14,3 lån 

Barn och unga är trygga och ges möjlighet att påverka i frågor som rör dem 

Teknik- och servicenämnden mäter barn och ungas delaktighet i utformning av utvändiga lekmiljöer och nämndens mål för 2018 uppfylls. Skolenkäten i åk 5 och åk 8 som genomfördes under 2018 och har frågor om hur eleverna upplever tryggheten och hur de kan vara med och påverkan. På enkäten är resultatet för Mark i stort sett är i nivå med riket för åk 5 och för åk 9 är resultatet för Mark något sämre än riket.

Andel positiva svar på frågan till åk 5

På lektionerna är vi elever med och påverkar på vilket sätt vi ska arbeta med olika skoluppgifter:
Mark 73 procent och riksmedel 70 procent

Jag känner mig trygg i skolan:
Mark 88 procent och riksmedel 89 procent

Andel positiva svar på frågan till åk 9

På lektionerna är vi elever med och påverkar på vilket sätt vi ska arbeta med olika skoluppgifter:
Mark 45 procent och riksmedel 51 procent 

Jag känner mig trygg i skolan:
Mark 80 procent och riksmedel 81 procent

Publicerad av: Marks kommun