Mål: I Mark ska vi vara en kreativ kommun för att alla ska trivas med att bo och leva

Senast uppdaterad den 15 april 2019

Här kan du ta del av bedömning av kommunfullmäktiges mål samt kommentarer om vad bedömningen grundar sig på.

I Mark ska vi vara en kreativ kommun för att alla ska trivas med att bo och leva  Bedömning utifrån nämndernas indikatorer Bedömning utifrån relevanta nyckeltal Sammanvägd bedömning
En god kommunal service 
Goda boendemiljöer 
Goda möjligheter till inflytande och ett rikt fritids-och kulturliv  

 

Symbolförklaring: 

Uppfyllt
Delvis uppfyllt
Inte uppfyllt

Kan inte bedömas

 

En god kommunal service 

Av de totalt 41 mått som nämnder och styrelser följer inom målet för en god kommunal service når 19 av måtten de målnivåer som beslutats om. Därmed bedöms målet delvis uppfyllt. Jämförelser med andra kommuner visar skiftande resultat och målet bedöms utifrån dem att vara delvis uppfyllt. 

Tillgänglighet e-post, andel som får svar inom en dag:
Mark 73 och riksmedel 80

Tillgänglighet telefon, andel som får svar direkt på en enkel fråga:
Mark 35 och riksmedel 53

Gott bemötande vid telefonkontakt med kommunen:
Mark 89 och riksmedel 85

Öppethållande huvudbiblioteket, timmar/vecka:
Mark 53 och riksmedel 53

Plats på förskola på önskat placeringsdatum, andel barn:
Mark 60 och riksmedel 61

Väntetid i antal dagar från ansökan till beslut inom försörjningsstöd:
Mark 9 och riksmedel 16

Väntetid i antal dagar från beslut till insats avseende boende enl. LSS:

Mark 15 och Medelvärde 150

Väntetid i antal dagar från ansökan till erbjudet inflyttningsdatum till särskilt boende:

Mark 49 och riksmedel 53

Goda boendemiljöer 

Inom målet om goda boendemiljöer når 15 av 20 mått beslutade målnivåer. Målet bedöms därmed som uppfyllt. Resultatet från den medborgarundersökning som gjordes 2017 visade goda resultat för Mark som kommun att bo i, därför är den sammantagna bedömningen att målet är uppfyllt.

Goda möjligheter till inflytande och ett rikt fritids- och kulturliv 

Inga nämnder eller styrelser har indikatorer inom målet goda möjligheter till inflytande och ett rikt fritids- och kulturliv. Vid jämförelser med andra kommuner görs bedömningen att målet är delvis uppfyllt. 

Antal deltagartillfällen i idrottsföreningar per antal individer 7-20 år:
Mark 31 tillfällen och riksmedel 29 tillfällen

Barnbokslån i kommunala bibliotek, antal/barn 0-17 år:
Mark 16,5 lån och riksmedel 14,3 lån

Andel av de inom IFO barn – och ungdomsvård som svarat ja på frågan Frågar socialsekreteraren efter dina synpunkter på hur din situation skulle kunna förändras?
Mark 67 procent och kommunmedel 90 (drygt 60 kommuner var med i undersökningen)

Andel elever i åk 5 som svara positivt på frågan om de på lektionerna är med och påverkar på vilket sätt de ska arbeta med olika skoluppgifter
Mark 73 procent och riksmedel 70 procent

Andel elever i åk 9 som svara positivt på frågan om de på lektionerna är med och påverkar på vilket sätt de ska arbeta med olika skoluppgifter
Mark 45 procent och riksmedel 51 procent

 

Publicerad av: Marks kommun