Mål: I Mark ska det vara lätt att starta, driva och utveckla företag för att skapa arbetstillfällen

Senast uppdaterad den 15 april 2019

Här kan du ta del av bedömning av kommunfullmäktiges mål samt kommentarer om vad bedömningen grundar sig på.

I Mark ska det vara lätt att starta, driva och utveckla företag för att skapa arbetstillfällen Bedömning utifrån nämndernas indikatorer Bedömning utifrån relevanta nyckeltal Sammanvägd bedömning
Ett gott företagsklimat  
En god samverkan mellan skola och näringsliv 

 

Symbolförklaring: 

Uppfyllt
Delvis uppfyllt
Inte uppfyllt

Kan inte bedömas

 

Ett gott företagsklimat

Av de tre mått som används för att följa upp målet ett gott företagsklimat nås målnivåer delvis för två av måtten. Vid Svenskt Näringslivs ranking av företagsklimatet i Sveriges 290 kommuner rankades Marks kommun på plats 190. Det är en förbättring med 35 placeringar jämfört med året innan. Av de 96 företag i Mark som svarat på enkäten tycker en tredjedel att företagsklimatet är bra.

En god samverkan mellan skola och näringsliv 

Det finns en indikator till målet. Samtliga ungdomar som sökt feriearbete och tackat ja till erbjuden plats fick ett arbete sommaren 2018. För få indikatorer och få mått göra att målet om god samverkan mellan skola och näringsliv inte kan bedömas.

 

Publicerad av: Marks kommun