Utvärdering av ekonomisk ställning

Senast uppdaterad den 15 april 2019

Marks kommun uppnår god ekonomisk hushållning när det gäller det finansiella perspektivet. Kommunen har en välskött och stark ekonomi där genomsnittligt resultat för de senaste fyra åren uppgår till 72 mnkr vilket motsvarar cirka 2 100 kronor per invånare. Senast kommunen redovisade ett underskott var år 1996.

Kommunen har inga lån och hittills har investeringarna kunnat finansieras med egna medel, det vill säga årets resultat och avskrivningar. De stora investeringsbehoven framöver kommer att ställa krav på fortsatt höga resultatnivåer men även användning av kommunens sparade kapital. I förlängningen kan även upplåning behöva ske.

Kommunens soliditet och likviditet det vill säga betalningsförmåga på lång- och kort sikt är i dagsläget mycket goda. En annan viktig förutsättning för god ekonomisk hushållning är kontroll på ekonomin. Verksamhetens totala nettokostnader redovisar ingen eller positiva avvikelser för fjärde året i rad. De stora behoven av såväl investeringar som bemanning inom välfärdsuppdragen kräver trots det goda nuläget större noggrannhet i kalkyler och prioriteringar de närmsta åren, för att kunna hantera behoven på bästa sätt.

Under år 2018 föll kommunens fyra-årssnitt för självfinansieringen av investeringar under 100 procent vilket visserligen är som planerat men inte hållbart under en längre tid. Att uppfylla målet om självfinansiering av investeringarna hade krävt ett resultat på drygt 120 mnkr för år 2018. I översynen av målen som sker år 2019 blir det avgörande att hitta långsiktigt hållbara nivåer för såväl investeringar som resultat.

God ekonomisk hushållning
Enligt kommunallagen har kommuner krav på sig att verksamheten ska bedrivas enligt god ekonomisk hushållning. Under senare år har detta kompletterats med balanskrav och under år 2013 infördes även en möjlighet till resultatutjämnings­reserver. Samtliga av dessa lagstiftningskrav ska årligen följas upp i årsredovisningens förvaltningsberättelse.

Inledningsvis i detta avsnitt görs en analys av kommunens mål och riktlinjer för god ekonomisk hushållning som kommunfullmäktige fastställde under år 2013. Beslut togs om tre finansiella mål, som också är satta som ett genomsnittsvärde över en fyraårsperiod. Dessa mål syftar till att ge stabilitet åt kommunens finansiella utveckling samt att ge underlag för bedömningen om god ekonomisk hushållning uppnåtts. I anslutning till detta genomförs en balanskravsutredning och redovisning av resultatutjämningsreserven (RUR).

Publicerad av: Marks kommun